Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Riadiace orgány SAL
pre volebné obdobie 2017 – 2019

Vedenie SAL

 • PhDr. Veronika Šteňová, PhD.

  PhDr. Veronika Šteňová, PhD. veronika.stenova@sal.sk
  prezidentka SAL

  PhDr. Veronika Šteňová, PhD. po ukončení magisterského štúdia pokračovala doktorandským štúdiom na PdF UK v Bratislave. V roku 2009 úspešne obhájila rigoróznu a v roku 2010 aj dizertačnú prácu. V oboch výskumných projektoch sa venovala lexikálnemu vyhľadávaniu a faktorom, ktoré ho ovplyvňujú v slovenskom jazyku. V roku 2007 nastúpila na miesto logopéda v UNB. Spolu s tímom lekárov z Neurochirurgickej kliniky UNB a LF UK vyvinula a zaviedla do praxe postupy na sledovanie rečových a jazykových funkcií počas operácií mozgu pri vedomí. V klinickej praxi sa venuje najmä diagnostike a terapii pacientov s afáziou, pacientom s tumormi mozgu, ktorí majú podstúpiť operáciu mozgu pri vedomí a kognitívnej rehabilitácii pacientov s kognitívno-komunikačným deficitom.

 • PhDr. Jana Brnová, PhD.

  PhDr. Jana Brnová, PhD. jana.brnova@sal.sk
  viceprezident pre ekonomickú oblasť

  PhDr. Ing. Jana Brnová, PhD. ukončila v roku 2007 štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte UK a štúdium manažmentu na Fakulte podnikového manažmentu EU. V roku 2009 úspešne obhájila rigoróznu prácu a v roku 2011 ukončila doktorandské štúdium v odbore logopédia na tému „Konverzácia u pacientov s afáziou a možnosti logopedickej intervencie“. V súčasnosti spolupracuje s katedrou logopédie PdF UK na výskumnom projekte, ktorý sa zaoberá gramotnostnými schopnosťami detí školského veku.

 • Mgr. Mičianová Ľudmila

  Mgr. Mičianová Ľudmila ludmila.micianova@sal.sk
  viceprezident pre edičnú oblasť

  Ľudmila Mičianová ukončila štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v roku 2014. V rámci pregraduálneho štúdia sa venovala vytváraniu metodiky interaktívneho čítania. Počas štúdia pracovala v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Žiline. V súčasnosti pokračuje na doktorandskom stupni štúdia logopédie. Zameriava sa na získané neurogénne NKS a vytvára diagnostický nástroj na hodnotenie zrozumiteľnosti reči pacientov s dyzartriou.

 • prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

  prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. zsolt.csefalvay@sal.sk
  viceprezident pre zahraničnú spoluprácu

  Prof. Zsolt Cséfalvay sa venuje problematike neurogénnych porúch komunikácie u dospelých už takmer 30 rokov. Je autorom prvej slovenskej monografie afaziológie, autorom viacerých kníh a veľkého množstva vedeckých publikácií doma a v zahraničí. Je spoluautorom logopedických testov (DgAAA, TPO), ktoré sa používajú v klinickej praxi. Na Katedre logopédie PdFUK pracuje od jej založenia (1991), popri tom pracoval ako klinický logopéd na I. neurologickej klinike UNB v Bratislave. V rokoch 1998/99 pracoval na Univerzite v Arizone v Tucsone v laboratóriu prof. Audrey L. Hollandovej, kde sa venoval skupinovej terapii pacientov s afáziou. V súčasnosti vedie Katedru logopédie a venuje sa výskumu jazykových deficitov u pacientov s demenciou.

 • Mgr. Lenka Marková

  PhDr. Lenka Marková lenka.markova@sal.sk
  viceprezident pre vzdelávacie aktivity

  PhDr. Lenka Marková absolvovala štúdium na Katedre logopédie PdF Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje štúdium ukončila v roku 2011 obhajobou diplomovej práce Lingvistická analýza rečovej produkcie pri afázii a dysfázii. V súčasnosti pracuje v rezorte školstve v súkromnej materskej škole, kde sa zameriava na bilingválnu populáciu. Problematike bilingvizmu sa venovala aj v rigoróznej práci s témou Mapovanie naratívnych schopností u 5-7 ročných bilingválnych detí, ktorú úspešne obhájila v roku 2014.

 • Mgr. Daniela Galisová

  Mgr. Daniela Galisová daniela.galisova@sal.sk
  viceprezident pre organizačnú činnosť

Revízna komisia

Mgr. Katarína Eliášová
PhDr. Lenka Lešková
Mgr. Ľubica Petričková

Zástupcovia v CPLOL

Mgr. Júlia Hladká PhD.
Mgr. Michaela Halamová