Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Kurz Intervencia pri zajakavosti


Kurz intervencia pri zajakavosti ponúkne teoretické východisko porúch plynulosti, ktoré vychádza z dlhoročných klinických skúseností prednášajúcich. Predstaví možnosti diagnostikovania zajakavosti / porúch plynulosti reči pri zohľadnení komunikačného a sociálneho kontextu klienta.

Druhá polovica kurzu bude zameraná na možnosti terapie zajakavosti

Platba

Číslo účtu: SK06 0900 0000 0000 1148 8478 GIBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo faktúry ktorú dostanete na Váš email
Platbu identifikujte vlastným menom a účelom platby (intervencia-pri-zajakavosti)