Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Kurz Raná intervencia (opakovanie)


 1. Aktuálny stav /teoretické východiská ranej logopedickej intervencie na Slovensku (v zariadení SCŠPP Inštitút detskej reči)
  1. Charakteristika detí s potrebou zaradenia do ranej logopedickej intervencie

 2. Hodnotenie v rôznom štádiu vývinu komunikácie a s ohľadom na rôzny typ obáv (podozrení) rodičov na rôzne možné deficity vo vývine dieťaťa (nehovorenie, neplynulosti v reči, nerovnomerne sa vyvíjajúce deti)
  1. Otázky problémov formulovania záverov diagnostiky a cieľov terapie

 3. Logopedická raná terapia
  1. Práca s rodičmi a podpora rodín (kurzy pre rodičov)
  2. Priama terapia s klientom (akcent na vhodný typ terapie podľa stanovených cieľov)
  3. Poradenstvo rodičom a iným osobám v komunikačnom prostredí dieťaťa (reportovanie aktuálneho stavu riešenia terapie rodičom pre logopéda)

Súčasťou kurzu sú praktické ukážky.

Platba

Číslo účtu: SK06 0900 0000 0000 1148 8478 GIBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo faktúry ktorú dostanete na Váš email
Platbu identifikujte vlastným menom a účelom platby (kurz-rana-intervencia-2017)