Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL


Program konferencie


Milí členovia Slovenskej asociácie logopédov ale aj klinickí a školskí logopédi, študenti logopédie, s radosťou Vám predstavujeme pozvané prednášky na tohoročnú Medzinárodnú konferenciu SAL

Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD.

Založil a je vedoucí Oddělení kognitivních poruch v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech za severním okrajem Prahy od roku 2015. Předtím založil a vede poradnu pro poruchy paměti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady od roku 1999. Zaměřuje se o časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci pomocí testů a dotazníků, ať už převedených ze zahraničí nebo vyvinutých na jeho pracovištích.
Přednáška: Skríning kognitívnych funkcií v klinickej praxi

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.

Výskumné aktivity zameriavam na vzťah medzi jazykovými schopnosťami a osvojovaním si čítania a písania. Túto tému skúmam vo vývinovej perspective a v medzijazykovom kontexte. V súčasnosti pracujem na štandardizácii psychodiagnostických metód pre predškolský a mladší školský vek, ktoré sú určené aj pre logopedickú prax.
Přednáška: Dyslexia – vývinová perspektíva

Prof. Mudr. Daniela Ostatníková, PhD

Je profesorkou normálnej a patologickej fyziológie. Pôsobí na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vedie ako prednostka od roku 2010. Vedeckú činnosť začínala na Fyziologickom ústave výskumom vplyvu pohlavných hormónov a ich kolísania v rámci biologických rytmov na kognitívne schopnosti človeka z hľadiska pohlavného dimorfizmu. Výskum rozdielnosti oboch pohlaví v špecifických intelektových schopnostiach vzhľadom na hladiny pohlavných hormónov v spolupráci s interdisciplinárnym tímom spolupracovníkov rozšírila o sledovanie genetických faktorov ovplyvňujúcich metabolizmus testosterónu. Vedecká aktivita pokračovala longitudinálnym výskumom biologických korelátov intelektového nadania. V súčasnosti sa venuje štúdiu genetických a hormonálnych faktorov v etiológii autizmu. V roku 2013 založila na Lekárskej fakulte UK Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA), jediné výskumné centrum s interdiscipinárnym prístupom k problematike autizmu na Slovensku, ktoré sa zameriava na výskum mnohopočetných faktorov súvisiacich s poruchami autistického spektra. ACVA úzko spolupracuje s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie, neurológie, spánkovej medicíny, molekulárnej biológie, antropológie a genetiky. Okrem vedeckej činnosti zabezpečuje odborné poradenstvo, vzdelávanie odbornej aj laickej verejnosti a popularizáciu vedeckých výsledkov.
Přednáška: Nové prístupy k neurovývinovým poruchám so zameraním na autizmus