Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Kurz – Fonologické terapie
Premium Business Hotel, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava


Opakovanie kurzu Fonologické terapie prebehne online formou dňa 7.11.2020. Potrebné informácie budú účastníkom poslané mailom.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
kurz prinesie prehľad fonologických terapií: Pri každej terapii budú prezentované stručne teoretické východiská, vhodní kandidáti na terapiu, voľba cieľov, materiál, postup a praktický nácvik. Základným východiskom fonologickej terapie je znalosť klasifikácie narušenia zvukovej roviny reči a diagnostika fonologických procesov a zrozumiteľnosti reči (odporúčame oboznámiť sa s problematikou pred absolvovaním kurzu).

Záver kurzu bude venovaný meraniu efektivity terapie a diskusii.

Platba

Číslo účtu: SK06 0900 0000 0000 1148 8478 GIBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo faktúry ktorú dostanete na Váš email
Platbu identifikujte vlastným menom a účelom platby (fonologicke terapie)