Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

XVII. medzinárodná logopedická konferencia SAL


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať o zrušení, resp. o posunutí termínu XVII. Medzinárodnej logopedickej konferencie SAL v Tatrách, ktorá sa mala konať tento rok v októbri. Vzhľadom na neistý vývoj pandemickej situácie (COVID 19) v zahraničí, ale aj u nás na Slovensku, sa vedenie SAL rozhodlo zrušiť tohtoročný termín a posunúť termín konferencie o rok v termíne 14. - 16.10.2021. Účastníkom, ktorí zaplatili už konferenčný poplatok, boli peniaze dnes vrátené späť na účet.
Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že sa budeme môcť v plnom zdraví všetci stretnúť na jeseň 2021.

Vedenie SAL

*****

Pozvaní prednášatelia

Doc. MUDr. Robert Rusina, PhD.

Doc. Rusina je prednostom Neurologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovej nemocnice. v Prahe. Je absolventom 1. LF Univerzity Karlovej v Prahe, kde študoval odbor neurológia. Má atestáciu v odbore neurológia a ďalej napríklad univerzitný diplom klinických neurofyziologických vyšetrovacích metód z Paríža či doktorandské štúdium (PhD) v odbore neurovied, ktoré obhájil v júni 2010 na 3. LF UK v Prahe. Vo Francúzsku tiež absolvoval štvorročnú špecializačnú prípravu v odbore neurológia. V rámci svojich štúdií absolvoval rad odborných praxou a stáží nielen v SR, ale tiež vo Francúzsku na neurologickom oddelení Hopital Foch v pozícii vedúceho lekára v rokoch 2006 až 2007. Venuje sa publikačnej a vedeckej činnosti. Zúčastňuje sa tiež ako riešiteľ niekoľkých grantových projektov a štúdií. Zároveň je autorom veľkého množstva článkov, ktoré vyšli v ČR i v zahraničí v prestížnych odborných časopisoch či zborníkoch.
Prednáška: Neurodegeneratívne ochorenia - klinický prístup

Doc. Mgr. Svetlana Kapaková, PhD.

Doc. Kapalková pôsobí na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde vyučuje a aj výskumne sa venuje oblasti vývinu detskej reči monolingválnych a bilingválnych detí, ich vývinovým jazykovým deficitom a ranej logopedickej intervencii. Úzko spolupracuje s viacerými zahraničnými pracoviskami v UK, Nemecku, USA, kde absolvovala aj krátke zahraničné stáže. Je spoluatorkou viacerých štúdií publikovaných doma a v zahraničných vedeckých časopisoch. Problematike vývinovej jazykovej poruchy sa venuje aj prakticky ako logopédka v Súkromnom centre špeciálnopedagogického poradenstva - Inštitúte detskej reči v Bratislave od roku 2006, ktorého je aj spoluzakladeteľka.
Prednáška: Vývinová jazyková porucha – koncept, diagnostika a terapia

MUDr. Kateřina Rusinová, PhD.

Dr. Rusinová, je lekárom špecialistom v odbore anesteziológia a intenzívna medicína a paliatívnej medicíny. Paliatívnej medicíne sa venuje viac ako desať rokov, najprv v prostredí intenzívnej starostlivosti a neskôr ako samostatnej špecializácie v celom spektre odbore. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu v odbore Bioetika. V roku 2016 spolu s dr. Kopeckým založila Centrum podpornej a paliatívnej starostlivosti pri Klinike anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny a v rámci Centra ako lekár pracuje.
Prednáška: Kvalita života u pacientov so závažným ochorením

Plánované workshopy

Interdisciplinárny pohľad na primárnu progresívnu afáziu

Robert Rusina, Zsolt Cséfalvay, Radoslava Bajtošová
Cieľom workshopu bude oboznámiť poslucháčov s etiopatogenézou, klinickým obrazom, neurologickou diagnostikou a terapiou ochorení, pri ktorých vznikaj syndróm PPA. Prezentácia možnosti logopedickej a neuropsychologickej diagnostiky a intervenciou u pacientov s PPA. Video-prezentácie prípadových štúdiu pacientov s PPA.
Mgr. Bajtošová je psychológom v zdravotníctve na Neurologickej klinike 3.LFUK a Thomayerovej nemocnice. Je zaradená do špecializačnej prípravy v oboru Klinická psychológia a zároveň je študentom 3. LFUK v odbore neurovied. Venuje sa prevažne diagnostike pacientov s neurodegeneratívnym ochorením a podpore ich rodinám.

Ako oznamovať zlé správy?

Kateřina Rusinová
Sdělování nepříznivé zprávy je jedním z nejčastějších rozhovorů, které zdravotník s pacientem v průběhu závažného onemocnění vede. Jak správně ověřit, čemu pacient rozumí a jak svou situaci chápe? Co očekává v dalším průběhu? Z čeho má obavy a co mu leží na srdci? Jak srozumitelně formulovat jádro informace? A jak reagovat na to, když se po nepříznivé zprávě pacient rozpláče? Nebo naopak mlčí či stáčí hovor jinam? To vše, včetně praktického nácviku, si budeme společně ukazovat v praktikých cvičeních.

Skrínink deliria v rukou logopeda

Košťálová Milena, Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Logopedickou intervenci u neurogenních poruch dospělých velmi často komplikuje celá řada koexistujících poruch včetně deliria. Delirium je velmi frekventované, ale jeho detekce je mnohdy velmi problematická a také poddiagnostikovaná. Logoped by měl umět symptomy deliria rozpoznat, aby svoji diagnostickou i terapeutickou práci případně přizpůsobil tomuto stavu. Workshop si klade za cíl poskytnout základní teoretické informace o deliriu. Současně seznámí s jednoduchým skríningovým nástrojem, který je možno využít v běžné klinické praxi
V štádiu prípravy sú aj tzv. mini-semináre zamerané na predstavenie nových diagnostických a terapeutických prístupov v oblasti vývinových porúch reči, porúch hlasu, a i. Viac na webe SAL čoskoro...