Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Kalendár 2022

9. apríl 2021

Klienti S PAS v kontexte nových štandardných postupov – praktické výstupy pre logopédov
Kurz predstaví frekventantom autizmus ako spektrum neurovývinových porúch, ktoré sú podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (WHO 2019) charakterizované deficitmi v schopnosti iniciovať a udržať sociálnu interakciu a komunikáciu a úzko vymedzeným stereotypným správaním. Výskumy poukazujú na komplikovanú mozaiku genetických faktorov prostredia, ktoré sa spolu s faktormi prostredia navzájom ovplyvňujú a vytvárajú u každého jedinca s autizmom osobitý fenotyp s rôznou závažnosťou deficitov. Jedinci s autizmom majú často vývinové poruchy jazyka, preto je podľa nových štandardných postupov žiadúce logopedické vyšetrenie a často aj logopedická intervencia. Kurz objasní možné príčiny autizmu a nové štandardné postupy v manažmente porúch autistického spektra od skríningu a diagnostiky až k intervencii so zameraním na verbálne správanie v rozvoji komunikácie detí s autizmom.

12.-14. október 2022

XVII. Medzinárodná konferencia SAL
Milí členovia Slovenskej asociácie logopédov ale aj klinickí a školskí logopédi, študenti logopédie, s radosťou Vám predstavujeme pozvané prednášky na tohoročnú Medzinárodnú konferenciu SAL.