Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

XVII. Medzinárodná konferencia SAL


Milí členovia Slovenskej asociácie logopédov ale aj klinickí a školskí logopédi, študenti logopédie, s radosťou Vám predstavujeme pozvané prednášky na tohoročnú Medzinárodnú konferenciu SAL.

Pozvaní prednášatelia

Doc. MUDr. Robert Rusina, PhD.

Doc. Rusina je prednostom Neurologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovej nemocnice. v Prahe. Je absolventom 1. LF Univerzity Karlovej v Prahe, kde študoval odbor neurológia. Má atestáciu v odbore neurológia a ďalej napríklad univerzitný diplom klinických neurofyziologických vyšetrovacích metód z Paríža či doktorandské štúdium (PhD) v odbore neurovied, ktoré obhájil v júni 2010 na 3. LF UK v Prahe. Vo Francúzsku tiež absolvoval štvorročnú špecializačnú prípravu v odbore neurológia. V rámci svojich štúdií absolvoval rad odborných praxou a stáží nielen v SR, ale tiež vo Francúzsku na neurologickom oddelení Hopital Foch v pozícii vedúceho lekára v rokoch 2006 až 2007. Venuje sa publikačnej a vedeckej činnosti. Zúčastňuje sa tiež ako riešiteľ niekoľkých grantových projektov a štúdií. Zároveň je autorom veľkého množstva článkov, ktoré vyšli v ČR i v zahraničí v prestížnych odborných časopisoch či zborníkoch.
Prednáška: Neurodegeneratívne ochorenia - klinický prístup

MUDr. Kateřina Rusinová, PhD.

Dr. Rusinová, je lekárom špecialistom v odbore anesteziológia a intenzívna medicína a paliatívnej medicíny. Paliatívnej medicíne sa venuje viac ako desať rokov, najprv v prostredí intenzívnej starostlivosti a neskôr ako samostatnej špecializácie v celom spektre odbore. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu v odbore Bioetika. V roku 2016 spolu s dr. Kopeckým založila Centrum podpornej a paliatívnej starostlivosti pri Klinike anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny a v rámci Centra ako lekár pracuje.
Prednáška: Kvalita života u pacientov so závažným ochorením

Doc. Svetlana Kapalková, PhD.

Doc. Kapalková pôsobí na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Je absolventkou Prešovskej univerzity v študijnom programe Školská logopédia. Doktorandské štúdium ukončila v odbore Logopédia na UK v Bratislave a habilitovala v odbore Všeobecná jazykoveda na Filozofickej fakulte PU. Zároveň je spoluzakladateľkou Inštitútu detskej reči v Bratislave. Dôležitou témou, ktorej sa dlhodobo venuje výskumne i klinicky, je vývinová jazyková porucha u detí mimolingválnych aj bilingválnych. Počas svojho profesijného života absolvovala niekoľko krátkych výskumných pobytov na univerzitách v zahraničí (Montclaire State University, USA, Lehigh University, USA, Manchester University, UK), zapojila sa do troch európskych výskumných projektov COST a viedla ako hlavný riešiteľ tri slovenské projekty APVV. Je spoluautorkou viacerých zahraničných štúdií, monografií ale i aplikácií výsledkov výskumu pre slovenskú populáciu detí od raného až po školský vek.
Prednáška: Vývinová jazyková porucha

Plánované workshopy

Interdisciplinárny pohľad na primárnu progresívnu afáziu

Robert Rusina, Zsolt Cséfalvay, Radoslava Bajtošová
Cieľom workshopu bude oboznámiť poslucháčov s etiopatogenézou, klinickým obrazom, neurologickou diagnostikou a terapiou ochorení, pri ktorých vznikaj syndróm PPA. Prezentácia možnosti logopedickej a neuropsychologickej diagnostiky a intervenciou u pacientov s PPA. Video-prezentácie prípadových štúdiu pacientov s PPA.
Mgr. Bajtošová je psychológom v zdravotníctve na Neurologickej klinike 3.LFUK a Thomayerovej nemocnice. Je zaradená do špecializačnej prípravy v oboru Klinická psychológia a zároveň je študentom 3. LFUK v odbore neurovied. Venuje sa prevažne diagnostike pacientov s neurodegeneratívnym ochorením a podpore ich rodinám.

Ako oznamovať zlé správy?

Kateřina Rusinová
Sdělování nepříznivé zprávy je jedním z nejčastějších rozhovorů, které zdravotník s pacientem v průběhu závažného onemocnění vede. Jak správně ověřit, čemu pacient rozumí a jak svou situaci chápe? Co očekává v dalším průběhu? Z čeho má obavy a co mu leží na srdci? Jak srozumitelně formulovat jádro informace? A jak reagovat na to, když se po nepříznivé zprávě pacient rozpláče? Nebo naopak mlčí či stáčí hovor jinam? To vše, včetně praktického nácviku, si budeme společně ukazovat v praktikých cvičeních.

Skrínink deliria v rukou logopeda

Košťálová Milena, Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Logopedickou intervenci u neurogenních poruch dospělých velmi často komplikuje celá řada koexistujících poruch včetně deliria. Delirium je velmi frekventované, ale jeho detekce je mnohdy velmi problematická a také poddiagnostikovaná. Logoped by měl umět symptomy deliria rozpoznat, aby svoji diagnostickou i terapeutickou práci případně přizpůsobil tomuto stavu. Workshop si klade za cíl poskytnout základní teoretické informace o deliriu. Současně seznámí s jednoduchým skríningovým nástrojem, který je možno využít v běžné klinické praxi