Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Kurz Hodnotenie jazykových schopností detí v ranom veku podľa Laheyovej metódy (opakovanie)

Kurz Hodnotenie jazykových schopností detí v ranom veku podľa Laheyovej metódy ponúka praktickú aplikáciu tejto metódy v logopedickej praxi. Súčasťou kurzu budú konkrétne praktické ukážky diagnostiky ako aj terapie vychádzajúcej z tejto metódy. Keďže ide o aplikovanie metódy do praxe, účastníci by mali mať základy Laheyovej metódy osvojené.

Súčasťou kurzu bude prepojenie Laheyovej hodnotenia s metódou gramatického profilu. Pre lepšie uchopenie poznatkov prezentovaných na kurze je preto podmienkou naštudovanie si kapitol o vývine reči z publikácie Logopedická propedeutika (Kerekrétiová, A. a kol., Bratislava:UK 2016).

Platba

Číslo účtu: SK06 0900 0000 0000 1148 8478 GIBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo faktúry ktorú dostanete na Váš email
Platbu identifikujte vlastným menom a účelom platby (laheyovej-metoda)