Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Komisie CPLOL

Vzdelávacia komisia CPLOL

Cieľom komisie je vypracovávať štandardy a odporúčania v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho štúdia logopédie. Pripravované štandardy vychádzajú zo skúseností vzdelávacích systémov jednotlivých členských štátov a zohľadňujú požiadavky praxe. Každé odporúčanie predstavuje minimálny štandard, ktorý by mal byť vo všetkých krajinách dodržaný, tak aby sa zachovala kvalita prípravy študentov pre prax. Zároveň štandard nezasahuje do legislatívneho systému krajiny a umožňuje aj individuálnu variabilitu štúdia v jednotlivých krajinách. Prax ukázala, že štandardy a odporúčania CPLOL sú nápomocné pre mnohé profesijné organizácie logopédov pri jednaní s vládnymi inštitúciami v otázkach skvalitnenia prípravy logopédov.

Komisia pre profesionálnu prax

Spracováva údaje a mapuje situáciu o poskytovaní logopedickej starostlivosti v praxi po celej Európe. Komisia vyhľadáva tipy na dobrú prax a vypracováva návody a pomocné „guideliny„ na v ylepšovanie poskytovania logopedickej starostlivosti. Doteraz spracovala desiatky projektov.

Aktuálne témy, na ktorých pracujú komisie CPLOL:

Anastázia Kormanová, Dana Buntová