Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Logopedická prax v čase bezpečnostnej krízy spôsobenej ochorením COVID-19

Európa sa ocitá v bezprecedentnej situácii, ktorá mení naše životy z večera do rána. Zdravotní pracovníci, medzi ktorých patria aj logopédi pokračujú v poskytovaní starostlivosti svojim klientom/pacientom v rôznych podmienkach, napriek potenciálnemu nebezpečenstvu, ktoré hrozí im a ich rodinám. CPLOL je autoritatívny hlas európskych logopedických spoločností tvorený z viac ako 40000 logopédov. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť stanovisko CPLOL k dvom kritickým aspektom, ktoré by mali usmerniť poskytovanie logopedickej starostlivosti počas akútnej fázy pandémie, a taktiež v období post-akútnej fáze v nasledujúcich mesiacoch. Po prvé, implementácia primeraných bezpečnostných/ochranných opatrení a po druhé, použitie telezdravia a telepraxe, aby bola zabezpečená kontinuita terapie/rehabilitácie.
Logopédi poskytujúci intervenciu v nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach sú spoločne s ďalšími zdravotníkmi a lekármi v prvej línii tejto krízy a musia naďalej poskytovať starostlivosť tým najzraniteľnejším. Zatiaľ čo dodávky osobných ochranných prostriedkov (OOP) sú v niektorých krajinách nedostatočné, je nevyhnutné, aby orgány zabezpečili dostupnosť OOP pre logopédov. Primeraná ochrana chráni nielen odborníka, ktorý ju používa, ale aj pacientov a zdravie zdravotníkov v systému. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) okrem toho odporúča širšie testovanie hospitalizovaných pacientov a zdravotníkov s cieľom lepšie monitorovať ohniská a izolovať osoby s ochorením COVID- 19, ktorí môžu byť asymptomatickí, ale zároveň sú prenášačmi tohto ochorenia.
Okrem poskytovania terapie hospitalizovaným pacientom s alebo bez ochorenia COVID- 19, logopédi poskytujú starostlivosť klientom/pacientom s narušenou komunikačnou schopnosťou a s poruchami prehĺtania, ktorí musia starostlivosť naďalej dostávať. Tieto podmienky vplývajú na kvalitu života jednotlivcov a prerušenie terapie zastaví pokrok pacienta/klienta v terapii. V prípade porúch prehĺtania, zastavenie liečby môže byť život ohrozujúce. Navyše, ochorenie COVID-19 vytvorilo novú skupinu pacientov s potenciálnymi poruchami prehĺtania a komunikačnými potrebami, ktoré si budú vyžadovať po akútnej fáze hospitalizácie.
Ďalšie typy ochorení, akými sú napríklad poruchy autistického spektra (PAS) si vyžadujú kvôli extrémnym zmenám a narušeniu každodenných rutín intenzívne zapojenie logopédov. Preto v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a smernicami vydanými viacerými európskymi vládami CPLOL odporúča logopédom využívať teleprax vždy, keď je to potrebné, aby bolo klientovi/pacientovi umožnené pokračovať v profitovaní z terapie.
Teleprax je súčasťou telezdravia a patrí medzi spôsob poskytovania starostlivosti, ktorého účinnosť je dokázaná. Teleprax môže byť bezpečne a efektívne poskytovaná logopédmi a výskum dokazuje, že tento model služieb je legitímny a realizovateľný v praxi. Usmernenia vydané národnými a medzinárodnými združeniami existovali už pred touto pandémiou. Sú vytvorené smernice na implementovanie telepraxe pri starostlivosti o deti aj dospelých s rôznym narušením komunikačnej schopnosti. V popredí takýchto metodík je dôležitosť ochrany osobných údajov a kvalita poskytnutia služieb. Výskumné dôkazy podporujú použitie viacerých prostriedkov na tento účel, berúc do úvahu všetky etické povinnosti a otázky online zabezpečenia.
Prežívame krízu, ktorá drasticky zasahuje do všetkých hospodárskych odvetví a má vážne finančné dôsledky na rodiny. Vyzývame zdravotné poisťovne, aby skontrolovali svoju súčasnú politiku týkajúcu sa telezdravia a telepraxe a zahrnuli tento model poskytovania starostlivosti do zoznamu služieb, ktoré môžu byť poistencovi preplatené. Je nevyhnutné, aby jednotlivci s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchou prehĺtania neboli zbavení svojho práva na terapiu, ak je k dispozícii.
CPLOL si uvedomuje, že COVID-19 dostal celý svet na kolená, a že sú mnohé problémy a ťažkosti, ktorým orgány čelia. Krajiny by, však, nemali zanedbávať tých, ktorí majú existujúce zdravotné ťažkosti, pretože to bude mať za následok ďalšie akútne zdravotné, hospodárske a spoločenské zaťaženie. Ďakujeme všetkým orgánom a inštitúciám, ktoré už majú zavedený systém pre logopédov a dúfame, že naše odporúčania zohľadnia i tí ostatní.
Norma Camilleri, Predseda CPLOL
Fofi Constantinidou, Podpredseda CPLOL
Speech-language therapy practice during Covid-19 emergency crisis

Novinky z CPLOL

logo organizácie CPLOL SAL je členom európskej organizácie CPLOL s členským príspevkom, ktorý sa uhrádza 1x ročne podľa počtu členskej základne SAL, s aktívnym zastúpením dvoch členov Rady SAL na rokovaniach CPLOL.

Významnou aktivitou CPLOL so zastúpením SAL bol projekt NETQUES, ktorý bol zameraný na harmonizáciu štúdia logopédie v EÚ. Záverečný dokument bol prezentovaný v Bruseli na jeseň 2013 s obsahom základných smerníc pre kompetencie logopéda, ktorý môže vykonávať logopedickú prax. Na tomto projekte pracoval za SAL prof. Cséfalvay, ktorého práca a prínos v rámci tohto projektu boli veľmi vysoko hodnotené – ďakujeme. Informácie k projektu sú dostupné na http://www.netques.eu.

Ďalším mítingom CPLOL bolo Valné zhromaždenie CPLOL v bulharskej Sofii v dňoch 24. – 25. mája 2013, ktorého sa zástupcovia SAL zúčastnili. V novembri 2013 a v máji 2014 sa rokovaní CPLOL v Paríži a na Malte zúčastnili zástupcovia SAL PhDr. Buntová Dana a PaedDr. Kormanová Anastázia.

Členstvo v organizácii CEPLIS

V máji 2014 zástupcovia CPLOL schválili členstvo v organizácii CEPLIS a tak sa CPLOL stala pozorovateľom medzinárodnej organizácie CEPLIS (The European Council of the Liberal Professions). Cieľom CEPLIS je združovať profesijné organizácie a spoločne podporovať, koordinovať morálne, kultúrne, vedecké a materiálne záujmy jednotlivých profesií v rámci Európskej únie. Prostredníctvom CEPLIS bude môcť CPLOL účinnejšie a efektívnejšie riešiť otázky logopédie v rámci Európskej únie. Viac informácií môžete získať na adrese www.ceplis.org.

CPLOL na stretnutí v máji prijala ďalších nových členov a to Maďarsko a Turecko za prijatie týchto krajín zástupcovia SAL hlasovali.

Medzinárodný vedecký kongres CPLOL

CPLOL pripravuje a srdečne Vás pozýva na Medzinárodný vedecký kongres CPLOL, ktorý sa bude konať v dňoch 8. a 9. mája 2015 v Taliansku v prekrásnom meste Florencia. Organizačný výbor Vás srdečne pozýva a teší sa na účasť pozvaných hostí:

Aktuálne témy, na ktorých pracujú komisie CPLOL:

Pre viac informácií neváhajte navštíviť stránku www.cplol.eu, Twitter:@cplol.eu ako aj stránky www.sal.sk, kde si môžete prečítať o činnosti a aktivitách CPLOL, o plánovaných kongresoch organizovaných nielen CPLOL, ale aj v členských krajinách, na ktorých sa môžu členovia SAL zúčastniť nielen pasívne, ale vzácne by bolo, ak by sa zúčastnili aktívne formou prednášok alebo posterov – aj to by bola pekná aktivita členov SAL na medzinárodnej pôde.
Anastázia Kormanová, Dana Buntová