Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Projekty CPLOL

NETQUES projekt

(Network for Tuning Standards & Quality of Education Programmes for Speech Language Therapists in Europe - Sieť pre zlepšenie štandardov a kvality vzdelávacích programov pre logopédov v Európe)

CPLOL ukončila tento ťažiskový projekt z portfólia svojej rozsiahlej činnosti. Ide o projekt financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu celoživotného vzdelávania – ERASMUS Academic Networks. Prináša spoluprácu medzi univerzitami a profesionálnymi asociáciami zo všetkých krajín EÚ s logopedickými programami.

NetQues prináša sumár informácií o vývoji logopédie v Európe a o stave profesie a vzdelávania logopédov ku dnešnému dňu. Spracováva dáta o vzdelávaní logopédov v 31 štátoch Európy s pohľadom na perspektívu celoeurópskeho štandardu smerom ku magisterskému modelu s následným postgraduálnym vzdelávaním tretieho stupňa. Poukazuje na prudký vývin vzdelávania a profesie v posledných rokoch, predovšetkým pod vplyvom medzinárodnej kooperácie, dostupností informácií a nových technológií.

Spracováva aj komparáciu špecifických a všeobecných kompetencií vo všetkých logopedických študijných programoch potrebných pre výkon profesie logopéda.

Viac informácií je dostupných na www.netques.eu

Zsolt Cséfalvay, Zuzana Oravkinová

Giving Voice

Britská asociácia logopédov a CPLOL sa zapojili do rozsiahlej celospoločenskej kampane na propagáciu logopédie vo Veľkej Británii v súvislosti so škrtmi v rozpočte v rezorte zdravotníckych služieb.