Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Udalosti CPLOL

Valné zhromaždenie CPLOL

V krásnom prostredí talianskej Florencie sa 7. mája 2015 konalo pracovné stretnutie členov a Valné zhromaždenie CPLOL. SAL ako členská organizácia CPLOL mala na Valnom zhromaždení zastúpenie dvoch delegátov.

Rokovania sa týkali podmienok používania loga CPLOL. SAL ako členská organizácia CPLOL je oprávnená požívať logo CPLOL na svojej webovej stránke, na vydávaných propagačných materiáloch a pri organizovaní odborných podujatí. Použitie loga je viazané na formuláciu: „Člen CPLOL ...“ pričom dizajn loga nie je možné akokoľvek meniť. Chceme Vás však upozorniť, že logo je oprávnená používať len asociácia ako organizácia. Nie je prípustné, aby členovia SAL používali logo CPLOL na svojich súkromných webových stránkach a pri organizovaní odborných podujatí mimo SAL.

CPLOL ako celoeurópska organizácia poskytuje tiež patronát a podporu pri konaní významných odborných logopedických aktivít. Podmienky ich poskytovania a formulár žiadosti s podrobnejšími informácie sú uvedené na webovej stránke CPLOL. SAL je v rámci európskych asociácií združených v CPLOL veľmi malá organizácia, s veľmi malou členskou základňou, napriek tomu sa budeme snažiť získať podporu CPLOL pri organizovaní našich akcií, aby sme Vám mohli prinášať stále kvalitnejšie kurzy.

Dôležitá diskusia na Valnom zhromaždení sa týkala aj migrácie logopédov v rámci krajín EU. Bolo zostavené odporúčanie pre minimálnu úroveň jazykovej kompetencie logopéda v členských štátoch EU. V prípade migrácie logopédov v rámci krajín EU by mal logopéd ovládať úradný jazyk krajiny, v ktorej chce pracovať na minimálnej úrovni C2 podľa CEFR (www.coe.int/t/dg4/lingistic/Carde1_en.asp). Každá krajina by mala podľa tohto odporúčania adekvátne preveriť jazykové schopnosti prichádzajúceho logopéda.

Smutnou témou na rokovaní bolo dočasné pozastavenie členstva španielskej organizácie CGCL pre neplnenie si finančných záväzkov voči CPLOL. Veríme, že SAL sa do takejto situácie nedostane. A to aj vďaka Vašej podpore v podobe členského príspevku.

Po ukončení Valeného zhromaždenia pokračovali vo svojich rozpracovaných cieľoch pracovné skupiny vzdelávacej a praktickej komisie.
Dana Buntová, Júlia Čunderlíková

Etický kódex logopédie v Európe

Komisia pre profesionálnu prax presúva fókus svojej pozornosti na tému „Evidence based practice“ (Poskytovanie starostlivosti založenej na dôkazoch). Jej cieľom je zozbierať, spracovať a uverejniť na webových stránkach CPLOL a  stránkach jednotlivých členských krajín materiál, poskytujúci logopédom vodítko pre spoľahlivú a výskumom overenú starostlivosť v oblastiach všetkých druhov NKS.

V komisii pre vzdelávanie sa zmapovala situácia ďalšieho vzdelávania logopédov v Európe a pripravila sa jednotná definícia a princípy celoživotného vzdelávania. Túto medzinárodnú pracovnú skupinu viedol doc. Cséfalvay. Tieto dokumenty boli prijaté na valnom zhromaždení v Turíne, v októbri 2009. Ďalšie projekty komisie pre vzdelávanie boli zamerané na aktualizáciu informácií o pregraduálnom vzdelávaní logopédov v EU. Vzdelávanie logopédov na Slovensku má v porovnaní s viacerými štátmi v Európe veľmi vysokú úroveň a výbornú organizáciu. Patríme medzi málo krajín, kde máme okrem dobre prepracovaného systému vzdelávanie logopédov na univerzite (na magisterskom stupni) aj možnosť doktorandského štúdia v logopédii a dlhú tradíciu postgraduálneho vzdelávania logopédov v zdravotníctve (SZU).

Projekt NGO

CPLOL venuje svoju energiu projektu s pracovným názvom „NGO“ (Nongovernmental organisation, mimovládna organizácia), ktorý by mal CPLOL ukotviť na platforme partnera Európskej Únie. To by mohlo v budúcnosti otvárať pre CPLOL úplne nové legislatívne, organizačné a zrejme aj grantové možnosti.

Členstvo v organizácii CEPLIS

V máji 2014 zástupcovia CPLOL schválili členstvo v organizácii CEPLIS a tak sa CPLOL stala pozorovateľom medzinárodnej organizácie CEPLIS (The European Council of the Liberal Professions). Cieľom CEPLIS je združovať profesijné organizácie a spoločne podporovať, koordinovať morálne, kultúrne, vedecké a materiálne záujmy jednotlivých profesií v rámci Európskej únie. Prostredníctvom CEPLIS bude môcť CPLOL účinnejšie a efektívnejšie riešiť otázky logopédie v rámci Európskej únie. Viac informácií môžete získať na adrese www.ceplis.org. CPLOL na stretnutí v máji prijala ďalších nových členov a to Maďarsko a Turecko za prijatie týchto krajín zástupcovia SAL hlasovali.

Medzinárodný vedecký kongres CPLOL

CPLOL pripravuje a srdečne Vás pozýva na Medzinárodný vedecký kongres CPLOL, ktorý sa bude konať v dňoch 8. a 9. mája 2015 v Taliansku v prekrásnom meste Florencia. Organizačný výbor Vás srdečne pozýva a teší sa na účasť pozvaných hostí: