Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Organizačná smernica k spracúvaniu a ochrane osobných údajov

Vypracovaná pre účely plnenia úloh organizácie v zmysle Všeobecného nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ: Slovenská asociácia logopédov - občianske združenie
Sídlo: Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 30779065
(ďalej aj len „SAL“, alebo „prevádzkovateľ“)

Dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
(ďalej aj len „Úrad“)

Obsah

 1. Účel a cieľ organizačnej smernice
 2. Rozsah platnosti
 3. Definícia pojmov
 4. Zásady spracovania osobných údajov
  1. Právne základy
  2. Zásada Obmedzenia Účelu (článok 5 Ods.1 Písm. b) GDPR)
  3. Zásada minimalizácie osobných údajov (článok 5 ods.1 písm. c) GDPR)
  4. Zásada správnosti (článok 5 ods.1 písm. d) GDPR)
  5. Zásada minimalizácie uchovávania (článok 5 ods.1 písm. e) GDPR)
  6. Zásada integrity a dôvernosti (článok 5 ods.1 písm. f) GDPR)
 5. Podmienky poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov
 6. Práva dotknutých osôb
  1. Informačná povinnosť
  2. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR)
  3. Právo na opravu (článok 16 GDPR)
  4. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR)
  5. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)
  6. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)
  7. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
  8. Právo namietať (článok 21 GDPR)
 7. Práva a povinnosti oprávnených osôb
 8. Bezpečnostné opatrenia a ich aplikácia
  1. Bezpečnostné opatrenia v SAL – všeobecné povinnosti
  2. Základné bezpečnostné opatrenia
  3. Bezpečnostné opatrenia pri využívaní automatizovaného informačného systému
 9. Rozsah oprávnení a popis povolených činností oprávnených osôb
  1. Oprávnené Osoby
  2. Povolené Činnosti
   1. spracovanie evidencie členov občianskeho združenia a úhrad členských poplatkov
   2. spracovanie evidencie účastníkov kurzov a iných vzdelávacích podujatí
   3. spracovanie evidencie dobrovoľníkov
   4. spracovanie personálnej a mzdovej agendy
   5. spracovanie účtovnej agendy dodávateľsko – odberateľské vzťahy
   6. spracovanie evidencie došlej a odoslanej pošty
 10. Získavanie údajov od tretích osôb osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov (§ 78 ods. 2 a ods. 6 zákona 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov)
 11. Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 GDPR)
 12. Rozsah zodpovednosti
 13. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
 14. Oznámenie porušenia dozornému orgánu (článok 33 a 34 GDPR)
 15. Oznámenie porušenia dotknutej osobe
 16. Kontrolná činnosť
 17. Havarijné postupy

PhDr. Veronika Šteňová, PhD
prezidentka SAL