Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Riadiace orgány SAL
pre volebné obdobie 2019 – 2020

Vedenie SAL

 • PhDr. Veronika Šteňová, PhD.

  PhDr. Veronika Šteňová, PhD. veronika.stenova@sal.sk
  prezidentka SAL

  PhDr. Veronika Šteňová, PhD. po ukončení magisterského štúdia pokračovala doktorandským štúdiom na PdF UK v Bratislave. V roku 2009 úspešne obhájila rigoróznu a v roku 2010 aj dizertačnú prácu. V oboch výskumných projektoch sa venovala lexikálnemu vyhľadávaniu a faktorom, ktoré ho ovplyvňujú v slovenskom jazyku. V roku 2007 nastúpila na miesto logopéda v UNB. Spolu s tímom lekárov z Neurochirurgickej kliniky UNB a LF UK vyvinula a zaviedla do praxe postupy na sledovanie rečových a jazykových funkcií počas operácií mozgu pri vedomí. V klinickej praxi sa venuje najmä diagnostike a terapii pacientov s afáziou, pacientom s tumormi mozgu, ktorí majú podstúpiť operáciu mozgu pri vedomí a kognitívnej rehabilitácii pacientov s kognitívno-komunikačným deficitom.

 • PhDr. Jana Brnová, PhD.

  PhDr. Jana Brnová, PhD. jana.brnova@sal.sk
  viceprezident pre ekonomickú oblasť

  PhDr. Ing. Jana Brnová, PhD. ukončila v roku 2007 štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte UK a štúdium manažmentu na Fakulte podnikového manažmentu EU. Následne pokračovala na doktorandskom štúdiu logopédie na Katedre logopédie PdF UK, kde neskôr pôsobila ako výskumný pracovník v oblasti špecifických porúch učenia. V súčasnosti pracuje v SCŠPP Inštitúte detskej reči a odborne sa zameriava na diagnostiku a terapiu detí s poruchami učenia, s narušeným vývinom reči a s poruchami výslovnosti.

 • Mgr. Ľudmila Mičianová

  Mgr. Ľudmila Mičianová ludmila.micianova@sal.sk
  viceprezident pre edičnú oblasť

  Ľudmila Mičianová ukončila štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v roku 2014. V rámci pregraduálneho štúdia sa venovala vytváraniu metodiky interaktívneho čítania. Počas štúdia pracovala v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Žiline. V súčasnosti pokračuje na doktorandskom stupni štúdia logopédie. Zameriava sa na získané neurogénne NKS a vytvára diagnostický nástroj na hodnotenie zrozumiteľnosti reči pacientov s dyzartriou. Je spoluautorkou detskej knihy Stratený šál (Kapalková, Mičianová, 2018).

 • prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

  Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. zsolt.csefalvay@sal.sk
  viceprezident pre zahraničnú spoluprácu

  Pracuje ako vedúci Katedry logopédie na PdFUK v Bratislave a na Neurologickej klinike a Centre klinických neurovied na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V období 1986-1998 pôsobil na I. neurologickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave ako klinický logopéd. Od založenia SAL až doteraz je členom jeho predsedníctva.
  Absolvoval niekoľko krátkodobých študijných pobytov v Kanade, vo Švédsku, Nórsku, Švajčiarsku. V akademickom roku 1998/99 bol na študijnom pobyte na Univerzite v Arizone (Fulbrightovo štipendium).
  Viac ako 30 rokov sa venuje výskumu afázie a dyzartrie, s osobitným akcentom na diagnostiku s terapiu získaných neurogénnych porúch komunikácie.
  Prednáša na postgraduálnych kurzoch z afaziológie na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku. Po návrate z USA založil prvú konverzačnú skupinu pre pacientov s afáziou na Slovensku. Bol iniciátorom a organizátorom slovensko-českých (neskôr aj medzinárodných) afaziologických sympózií.

 • Mgr. Lenka Marková

  PhDr. Lenka Marková lenka.markova@sal.sk
  viceprezident pre organizačnú činnosť

  PhDr. Lenka Marková absolvovala štúdium na Katedre logopédie PdF Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje štúdium ukončila v roku 2011 obhajobou diplomovej práce Lingvistická analýza rečovej produkcie pri afázii a dysfázii. V súčasnosti pracuje v rezorte školstve v súkromnej materskej škole, kde sa zameriava na bilingválnu populáciu. Problematike bilingvizmu sa venovala aj v rigoróznej práci s témou Mapovanie naratívnych schopností u 5-7 ročných bilingválnych detí, ktorú úspešne obhájila v roku 2014.

 • Mgr. Daniela Galisová

  Mgr. Daniela Galisová info@sal.sk
  viceprezident pre vzdelávacie aktivity

  Daniela Galisová ukončila úspešne štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v roku 2016. Počas pregraduálneho štúdia sa venovala vzťahu medzi deficitmi hovorenej a písanej reči u pacientov s afáziou.

Revízna komisia

PhDr. Lenka Lešková
Mgr. Katarína Eliášová
Mgr. Zuzana Jagerčíkovia

Zástupcovia v CPLOL

Mgr. Katarína Eliášová