Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

SKIZP

Milé kolegyne a kolegovia, členovia SAL,

Je mi cťou prihovoriť sa vám za Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP).

SKIZP združuje zdravotnícke povolania laboratórny diagnostik, klinický fyzik, logopéd a liečebný pedagóg. Jednou z jej úloh je aktívne sa zúčastňovať na legislatívnych zmenách zdravotníckych zákonov a chrániť a obhajovať svojich členov a upevňovať ich postavenie v rezorte zdravotníctva. Všetky vyššie uvedené povolania majú svoje zastúpenie v Prezídiu a v Rade SKIZP, aby malo každé povolanie rovnaké, spravodlivé podmienky na fungovanie a rozvoj svojho odboru v rezorte zdravotníctva. Povolanie logopéd v rezorte zdravotníctva má dve platformy:

Žiadna iná možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore klinická logopédia na Slovensku nie je možná.

Aké sú ciele SKIZP v oblasti klinickej logopédie pre rok 2016?


V oblasti ochrany povolania logopéd:

  1. V spolupráci s hlavnou odborníčkou MZ pre logopédiu PhDr. Annou Hrnčiarovou, CSc., krajskými odborníkmi MZ pre logopédiu, vedúcou Katedry klinickej logopédie SZU PhDr. Ľubomírou Štenclovou, PhD. a predsedom Sekcie klinickej logopédie SSO SLS Mgr. Ivanom Čabiňákom, rozvíjať a rozširovať náplň odboru klinická logopédia v rámci jej špecializácie a legislatívne zasahovať do tvorby zdravotníckych zákonov , týkajúcich sa klinickej logopédie
  2. V spolupráci so zástupcami školských logopédov chrániť povolanie logopéd a nedovoliť, aby zástupcovia iných povolaní poskytovali „logopedickú“ intervenciu deťom a dospelým s narušenou komunikačnou schopnosťou

V oblasti kontinuálneho a sústavného vzdelávania:

  1. Pre svojich členov, klinických logopédov, a logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia, pripraviť v rámci kontinuálneho a sústavného vzdelávania, v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie SZU a odbornými spoločnosťami SLS, vzdelávacie akcie z dysfagioĺogie, balbuties a iných oblastí narušenej komunikačnej schopností , ktoré sú veľmi úzko späté s medicínskymi odbormi (klinický logopéd pracuje v rezorte zdravotníctva so 144 diagnózami z MKCH 10 a len vzájomnou spoluprácou klinických logopédov a medicínskych odborníkov sa darí uvedené diagnózy riešiť). Účastnícke poplatky pre členov SKIZP budú oveľa menšie ako pre nečlenov, pri obmedzených počtoch účastníkov budeme uprednostňovať prihlásených členov pred nečlenmi SKIZP. Plán vzdelávacích akcií na rok 2016 zverejníme na webovej stránke SKIZP, začiatkom januára 2016.
  2. Pripraviť balíček najnovších právnických informácií pre klinických logopédov, ktorí fungujú ako právnicke osoby ( s.r.o) alebo ako fyzické osoby( Ambulancie klinickej logopédie), ktoré budú uverejnené na webovej stránke komory, stiahnúť si ich budú môcť len členovia SKIZP
  3. Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky SKIZP s možnosťou stiahnutia valídnych diagnostických škál pre niektoré druhy narušenej komunikačnej schopnosti len pre členov SKIZP
  4. Zorganizovať stretnutie klinických logopédov a logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia s cieľom poskytnúť najnovšie informácie, týkajúce sa zmien v uvedenom odbore

Verím, že sa nám podarí uvedené ciele splniť, ale potrebujeme k tomu aj podporu a dôveru našich členov.

Povolanie logopéd je nádherné a ťažké povolanie, pretože je to inter- a trans- disciplinárny odbor, ktorý od nás vyžaduje neustále sa v ňom vzdelávať a špecializovať, pretože logopédia kráča míľovými krokmi dopredu tak, ako väčšina vedných odborov. Želám všetkým nám (členom SKIZP, členom SAL), logopédom rezortu zdravotníctva ale aj školstva, veľa radosti a úspechov v práci a v osobnom živote, ale hlavne veľa síl, aby sme dokázali pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú, ale aj veria, že im určite pomôžeme.

S úctou
PaedDr. Bunová Barbora, PhD.
viceprezidentka SKIZP a klinický logopéd