Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Z činnosti Komory školských logopédov

Milé kolegyne, kolegovia,

dovoľte nám zablahoželať vám všetkým v novom roku veľa zdravia, rodinnej pohody a pracovných úspechov.

Začíname nový rok 2017 a to je čas na bilancovanie uplynulého roka a plánovanie nových cieľov pre rok nasledujúci.

Komora školských logopédov je zatiaľ veľmi mladá, ale má presne stanovený cieľ svojej činnosti, zastupovať a chrániť profesionálne záujmy a práva školských logopédov a prispievať ku skvalitňovaniu ich odbornej úrovne. Z tohto titulu sme v uplynulom roku 2016 podnikli niekoľko aktivít. Listom sme informovali uvedené inštitúcie o vzniku stavovskej organizácie, jej cieľoch a ponúkli sme odbornú spoluprácu v oblasti skvalitňovania činnosti odborných zamestnancov, školských logopédov.

Aké sú plány na nasledujúci rok 2017?

V závere mi dovoľte poďakovať sa všetkým kolegyniam, ktoré stáli pri zrode Komory školských logopédov a napriek ich pracovnému vyťaženiu si našli čas, ktorý komore venovali: Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí pomohli v aktivitách komory: Rovnako ďakujeme za vašu zhovievavosť, ak na vaše e-maily neodpovedáme promptne. Dúfam, že nás aktívnych členov bude viac, a tak zabezpečíme plynulý chod komory. Pevne veríme, že komora bude rásť a preto vyzývame všetkých, ktorí chcú prispieť svojou prácou, aby neváhali a prihlásili sa.
V Trnave, 11.1.2017 Dana Buntová

Logopedická starostlivosť v rezorte školstva

Logopédia je krásnou vedou, pohybujúcou sa na hranici viacerých vedných disciplín (špeciálnej pedagogiky, psychológie, či medicíny, lingvistiky), a to ju predurčuje aj k rozmanitosti v jej využití. Možno to je jeden z dôvodov, prečo sa logopédia študuje vo svete na pedagogických, špeciálnopedagogických, liečebnopedagogických, lekárskych príp. iných fakultách. Veď narušená komunikačná schopnosť (NKS) človeka zasahuje jeho myslenie, prežívanie, sociálne vzťahy, správanie, vnímanie, telesné či psychické zdravie a v konečnom dôsledku i samotnú spoločnosť v ekonomickej oblasti.

Samotná viacrozmernosť logopédie, z toho vyplývajúca, predurčuje možnosť uplatnenia logopéda vo viacerých spoločenských rezortoch (zdravotníctva, školstva, práce a sociálnych vecí), tak ako to vidíme nielen na Slovensku ale aj v okolitých štátoch.

Povedomie o logopédoch pracujúcich v rezorte zdravotníctva (klinických logopédoch) je pomerne dobre rozšírené. Aké je však uplatnenie logopéda v rezorte školstva, o tom sa v našich odborných kruhoch hovorí napriek bohatej histórii logopédie v školstve pomerne málo. Pritom v rezorte školstva pracuje takmer 500 logopédov a podmienky ich práce a nevyhnutného ďalšieho vzdelávania sú podrobne rozpracované už takmer 10 rokov.

Pohľad do legislatívy

Slovenské školstvo sa stará o výchovu a vzdelávanie detí od raného veku až po dospelosť, teda po ukočenie prípravy na povolanie a cielene sa venuje aj osobitnej skupine detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby – do tejto skupiny patria aj deti s NKS.

Už od raného veku sa o deti s rizikovým vývinom starajú v rezorte školstva špecialisti – tzv. odborní zamestnanci. K nim patria okrem spomínaného logopéda aj psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a sociálny pedagóg. Títo odborní zamestnanci pracujú v rôznych typoch školských zariadení – materských školách, základných školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, teda v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) alebo v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP).

Školská legislatíva jednoznačne vymedzuje v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) potrebu logopedickej činnosti v rezorte školstva, a tiež potrebné kvalifikačné predpoklady pre prácu logopéda - teda vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (vyhláška MŠ SR 437/2009 časť III).

Podobne ako v rezorte zdravotníctva (špecializačná príprava) – má aj logopéd pracujúci v rezorte škostva povinnosť kariérneho vzdelávania, (Zákon č. 317/2009 Z.z) s presne stanovenými pravidlami odborného/ kariérneho rastu a supervízie. V rezorte školstva teda môže pracovať školský logopéd ako: V nasledujúcej schéme sme zosumarizovali pôsobenie logopéda pracujúceho v školstve. Kvôli terminologickej presnosti uvádzame logopéda pracujúceho v školstve tak, ako je uvedený v školskom zákone pojmom: školský logopéd.

diagram

Kompetencie školského logopéda

Školský logopéd pracujúci v poradenskom zariadení:

Aké sú výhody poskytovania logopedickej starostlivosti v rezorte školstva?

Komunikácia sa vyvíja od narodenia a jej vývin prudko napreduje práve v období, keď je dieťa zaradené do predškolského a školského zariadenia. Poskytovanie logopedickej starostlivosti v rezorte školstva je zabezpečované komplexne, čo okrem konkrétneho uplatňovania vyššie uvedených kompetencií školského logopéda zahŕňa aj množstvo iných pozitávnych aspektov, ako sú podľa našich skúseností napríklad:

Realizácia logopedickej starostlivosti v školstve

Ako je to v našom školskom systéme realizované? Ak spočítame štátne školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálne výchovné zariadenia (Diagnostické centrá, Liečebno-výchovné sanatória a Reedukačne centrá ) a pridáme 66 súkromných školských zariadení CPPPaP a CŠPP, túto starostlivosť zabezpečuje na Slovensku približne 240 školských logopédov. Ďalších minimálne 246 školských logopédov pracuje na školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Teda mimo rezortu zdravotníctva pracuje na Slovensku približne 487 školských logopédov.

Odborná práca logopéda v rezorte školstva je náročná, ako vidieť, podlieha jasným pravidlám a kritériám. Uvedomujeme si však, že to čo je „motorom“ mnohých z nás, je najmä láska k povolaniu, ktoré sme si zvolili.

Je pre nás potešením, že vďaka vypracovanému systému logopedickej starostlivosti vo všetkých troch rezortoch (práce, rodiny a sociálny vecí, školstva, zdravotníctva) sa darí pokryť potreby klientov s NKS a školský logopéd má v tomto systéme starostlivosti svoje osobitné a nenahraditeľné miesto.

Vedenie Komory školských logopédov