Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Veda - výskum

Hodnotenie zrozumiteľnosti reči u detí a dospelých

možnosti spolupráce na novom výskumnom projekte Katedry logopédie od r.2016

Pracovníci Katedry logopédie získali grant, ktorý bude riešiť veľmi aktuálnu a pre prax veľmi dôležitú oblasť. Navrhovaný projekt bol grantovou agentúrou VEGA hodnotený ako najlepší v komisii pre vedy o človeku (pedagogika, psychológia a šport).

Výskumný projekt je zameraný na hodnotenie zrozumiteľnosti reči detí a dospelých. Výstupom budú dve nové diagnostické metodiky, ktorými bude možné zachytiť špecifické charakteristiky zrozumiteľnosti reči u detí s narušeným vývinom vo foneticko-fonologickej (F-F) rovine a u dospelých s dyzartriou. U detí použijeme slovenskú adaptáciu škálu na hodnotenie zrozumiteľnosti reči v kontexte (ICS, Intelligibility in Context Scale). V rámci projektu porovnáme výsledky ICS u 4-5 ročných detí s intaktným (N=100) a detí s narušeným (N=50) vývinom vo F-F rovine s výsledkami troch parametrov tejto roviny reči pomocou Obrázkového artikulačného testu. Na hodnotenie zrozumiteľnosti reči dospelých s dyzartriou vytvoríme originálny jazykovo-špecifický test so zameraním na zrozumiteľnosť a porozumiteľnosť ich reči. V rámci projektu zanalyzujeme a porovnáme výkony v teste u zdravej populácie (N=100) a osôb s dyzartriou (N=50). Vytvoríme počítačovú verziu testu, ktorá umožní kvantitatívnu analýzu výkonov v teste. Cieľom projektu je pripraviť pre logopedickú prax dve objektívne diagnostické metodiky na hodnotenie zrozumiteľnosti reči detí a dospelých. V projekte použijeme na hodnotenie zrozumiteľnosti reči dve nové, na Slovensku doteraz nepoužité diagnostické metodiky. Pre deti v predškolskom veku použijeme adaptáciu zahraničnej metodiky (ICS), pre dospelú populáciu vytvoríme v prvom roku projektu vlastný originálny test.

Zodpovední riešitelia:
prof. Zsolt Cséfalvay, PhD., csefalvay@fedu.uniba.sk
PhDr. Dana Buntová, PhD., buntovadana@gmail.com