Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Prečítali sme za Vás

Cleft palate speech. Assessment and Intervention.

S.Howard, A.Lohmander
Čo ponúka publikácia?
Komplexná monografia z oblasti multidisciplinárnej starostlivosti o deti s rázštepom pery a podnebia. Zámerom knihy je pohľad na vývin reči dieťaťa v súvislosti s celkovou dlhodobou liečbou počas celého života. Kniha je vyčerpávajúcou učebnicou pre každého logopéda, ktorý chce pracovať s dieťaťom s rázštepom. Novými aspektami v publikácii sú: raná diagnostika, fonetická transkripcia ako diagnostický nástroj, raná terapia, kroslingvistické a kroskultúrne aspekty v intervencii a EBT. Publikácia spracováva aj poskytovanie starostlivosti o deti s rázštepom v menej rozvinutých krajinách.

Zuzana Oravkinová

Ako komunikujú deti počas rolovej hry?
Komunikačné registre v rolových hrách detí. Výsledky sociolingvistického experimentu.

Výsledky výskumu Virtuálneho laboratória detskej reči (dostupné na www.laboratorium.detskarec.sk) v podobe Štúdií o detskej reči (2008) a Hodnotenia komunikačných schopností detí v ranom veku (2010) v minulom roku obohatila Stanislava Zajacová, vysokoškolská učiteľka na Katedre slovenského jazyka FF Prešovskej univerzity v Prešove, monografiou Komunikačné registre v rolových hrách detí. Obohatenie sa zďaleka netýka len kvantitatívneho rozšírenia radu výstupov, ale predstavuje rozvinutie výskumu reči detí prinajmenej z troch hľadísk -- metodologického, tematického i materiálového.

Metodologicky je práca S. Zajacovej založená na sociolingvistickom experimente a rozvíja teóriu komunikačného registra v podobe, v akej ju do slovenskej lingvistiky uviedla D. Slančová (prvá štúdia z roku 1999). Autorka použila túto metódu preto, aby prvky komunikačných registrov dospelých, ktoré sú uložené v pasívnej zložke jazykového vedomia detí, sprístupnila priamemu pozorovaniu. To znamená, že vytvorila príležitosť, aby zvukové, gramatické, lexikálne a pragmatické prostriedky, inak tichoprítomné a neuvedomované zložky jazykového vedomia dieťaťa, „vyšli na svetlo“ a aby ich potom mohla lingvo-psychologickým pohľadom vystopovať. Bez nároku na úplnosť uvediem, že S. Zajacová presvedčivo materiálovo doložila, že deti na začiatku školskej dochádzky ovládajú nielen jemné nuansy v príznakovej a nepríznakovej realizácii suprasegmentálnych prostriedkov reči, v posunoch gramatických kategórií čísla a slovesnej osoby, vo funkčnom výbere registrovo motivovaných, expresívnych, axiologických i odborných lexém, ale zvládli aj diferencie v rozložení akcentov medzi výpoveďami s reaktívnou, postojovou, prvkovou a kontaktovou komunikačnou funkciou, t.j. orientujú sa i v pragmatickej stránke dialógu. A nielen to. Zo záverečnej komparácie rozloženia komunikačných funkcií vyplýva, že deti pri výbere komunikačných funkcií spontánne (v zmysle bez vonkajšej inštrukcie) rešpektujú opozície oficiálnosť – neoficiálnosť, súkromnosť – verejnosť, sociálna blízkosť – sociálna vzdialenosť. Autorka dokladá, že komunikačná výbava detí, s ktorou prichádzajú do školy, obsahuje i znalosť konvencionalizovaných fráz, kompozičnej štruktúry dialógu, organizácie dialógu, prostriedkov na vyjadrenie empatie, ale i autority. Osobitnú pozornosť zacielila na dosiaľ podceňované, prehliadané a zdanlivo indiferentné výrazy (dobre, no, tak, čiže, no dobre tak a pod.), spravidla hodnotené ako expletíva, ktorými hovoriaci v ústnom prejave získava, resp. vypĺňa čas pri premýšľaní a ktoré nevyjadrujú nijaký obsah. Avšak S. Zajacová objasňuje, že ich použiteľnosť je determinovaná sociálnou rolou a v skutočnosti fungujú predovšetkým ako registrové markery autority.

Tematicky ide o výskum naprieč všetkými jazykovými rovinami, skúma sa, ako prostriedky rozličných jazykových rovín spolupracujú na utváraní komunikačného registra.

Materiálovo práca vychádza z 32 originálnych nahrávok komunikácie 6 – 8-ročných detí v situáciách tzv. kontrolovanej improvizácie počas rolovej hry na rodinu, školu a lekára. Skúma sa reč detí v situácii, keď dieťa prestáva komunikovať samo za seba a preberá na seba sociálnu rolu odpozorovanú z prostredia.

Schopnosť detí vyberať, striedať, kombinovať a prispôsobovať prostriedky rozličných komunikačných registrov, a to už v období prvých rokov kontaktu so školským vyučovaním jazyka, implikuje viaceré závery.

Výskum S. Zajacovej založený na dôkazoch relativizuje hodnotiace výroky typu dnešné deti si hravo poradia s technikou, avšak nevedia komunikovať a vyvoláva otázku, či problém nespočíva inde; totiž, či je štýl vedenia školského dialógu pre dnešné dieťa motivujúci natoľko, aby potrebu prejaviť komunikačné schopnosti vôbec pocítilo.

Výsledkom sú nové a cenné zistenia pre vývinovú socioštylistiku: „dieťa si neosvojuje jazyk „ako taký“, ale vo všetkých jeho variáciách, s ktorými sa v priebehu jazykovej akvizície dostáva do kontaktu. Pri osvojovaní si makrosociálnych a mikrosociálnych komunikačných registrov príznačných pre iné ako vlastné roly zaznamenáva najmä prototypové znaky, jednotlivé registre dokáže veľmi skoro s ohľadom na komunikačnú situáciu primeraným spôsobom používať a striedať“ (str.156).

A napokon, práca reflektuje i zázračnosť jazyka, ktorý umožňuje, aby si ho dieťa osvojilo bez uvedomovanej námahy, bez explicitných inštrukcií a bez negatívnej evidencie zo strany dospelých (bez priamych informácií, čo je a čo nie je v príslušnej komunikačnej situácii typické, vhodné či vyžadované). A to všetko v relatívne krátkom čase.

Jana Kesselová

Foniatrie - Hlas

Jakub Dršata a kolektív, vydavateľstvo Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2011
Čo ponúka publikácia?
Publikácia je prehľadným sumárom najnovších informácií o hlase a jeho poruchách. Odzrkadľuje dramatické zmeny, ktoré v diagnostike a terapii porúch hlasu nastali v posledných rokoch. Kolektív autorov zložený z popredných českých a slovenských lekárov – otorinolaryngológov a foniatrov, hlasových pedagógov, vedcov a psychológa zaručuje komplexný pohľad na problematiku. V publikácii nájdeme základné informácie o hlase, jeho význame pre komunikáciu, o anatómii a fyziológii hlasu, najnovších vyšetrovacích metódach a hlasovej terapii. Túto kapitolu považujeme za najcennejšiu, pretože popis terapeutických metód bol v podobných prácach často opomínaný. Praktické ukážky niektorých terapeutických postupov sú súčasťou priloženého DVD. Publikácia obsahuje aj podkapitoly zamerané na hlasových profesionálov a špecifiká práce ošetrovateľov pri starostlivosti o dysfonických pacientov.

Kniha je určená pre širokú škálu odborníkov pracujúcich s pacientmi s poruchami hlasu vrátane logopédov a stáva sa povinnou študijnou literatúrou študentov pregraduálneho štúdia logopédie.

Mgr. Viera Krasňanová

Son-rise: Zázrak pokračuje

Barry Neil Kaufman, Vydavateľstvo Barracuda, 2004
Čo ponúka publikácia?
Rada by som upriamila odbornú aj laickú verejnosť na knihu Son-rise: Zázrak pokračuje. Je akousi „rozprávkou“ pre každého z radov dnešných pragmatikov. Rozpráva o zázračne nezázračnej, "vydretej" alebo tiež "po našom" - vystimulovanej premene "nekomunikujúceho autistického dieťaťa" na "zdravého" a plne kompetentného mladého muža. Autorom knihy je Barry Neil Kaufman - otec dieťaťa "vyliečeného" z autizmu.

Čo mi kniha dala ako človeku aj odborníkovi v jednej osobe a čo môže priniesť aj Vám ostatným?
Predovšetkým je silným posolstvom Lásky, vďaka ktorej sa aj pri zložitej a obávanej diagnóze, akým AUTIZMUS bezpochyby je, môžu udiať reálne "zázraky". Ako odborník (psychopéd a klinický logopéd) zas oceňujem nasledovné momenty: 1. dôležitosť spolupráce rodič - odborník; 2. láskavý a akceptujúci prístup v terapii a jeho vplyv na motiváciu dieťaťa; 3. z hľadiska vývinu reči možno v knihe nájsť významné medzníky či Laheyovej prekurzory rečového vývinu s konkrétnymi príkladmi (napr. stálosť objektu, sebauvedomenie, zrakový kontakt, obdobie jednoslovných viet a.i.) podané ľudsky zrozumiteľným spôsobom a 4. drobné praktické návody, ako sa cez tieto vývinové medzníky posúvať ďalej.

Čo Vám kniha z môjho pohľadu určite nedá?
Son-rise: Zázrak pokračuje nie je žiadnou kuchárskou knihou so všeobecnými receptami na AUTIZMUS a vzťahy medzi ľuďmi. Určite však ponúka alternatívy, s ktorými môže byť každý z nás - či už ako človek alebo odborník - konfrontovaný počas nášho každodenného a vcelku obyčajného života.

A aké alternatívy si to vlastne v tých našich životoch môžeme zvoliť?
Vyberieme si smútok a nespokojnosť, ktorým budeme neustále podliehať? Alebo prevezmeme zodpovednosť za naše postoje, náhľady, konanie... - a budeme robiť všetko preto, aby sme aj v zdanlivo "čierno-bielych" životných chvíľach dokázali vnímať aj ostatné farby spektra?

Veľa pozitívnych chvíľ pri čítaní krásnej knihy a veľa kreatívnych inšpirácií v živote želám!

Mgr. Silvia Dobias
rodinný príslušník človeka s viacnásobným postihnutím,
psychopéd a klinický logopéd v jednej osobe

Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia v klinickej praxi

Veronika Šteňová, Daniela Ostatníková
Čo ponúka publikácia?
Autorky tejto publikácie pripravili veľmi cenný materiál pre klinickú prax. Mnohí z nás, ktorí sa venujeme klientom/pacientom s mozgovým poškodením, sme dlho čakali na takúto pomôcku pre našu každodennú prácu. Ide o „ready-to-use“ materiál, ktorý môžeme okamžite aplikovať v každodennej práci s našimi klientmi alebo pacientmi s poškodením mozgu.

Z teórie vieme a pri klinickej práci to denne vidíme, že mozgová lézia má systémový vplyv na vyššie psychické funkcie. Mnohí pacienti s neurogénnou poruchou komunikácie (afázia, dyzartria, kognitívno-komunikačná porucha sprevádzajúca demencie) majú v dôsledku mozgovej lézie narušené okrem jazykových schopností a reči veľmi často aj exekutívne funkcie, pamäť, pozornosť a vizuopriestorové schopnosti. Preto v prvej časti publikácie docentka Daniela Ostatníková sumarizuje pre čitateľa prístupnou formou moderne koncipované informácie o kognitívnych funkciách a ich anatomickom substráte. V druhej časti opisuje dr. Veronika Šteňová najčastejšie používané testy kognitívnych funkcií, s akcentom na tie, ktoré sú k dispozícii aj na Slovensku. Tieto informácie dopĺňa ilustratívnymi kazuistikami z vlastnej praxe a opisuje tréning a rehabilitáciu kognitívnych funkcii a praktickú realizáciu.

„Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia v klinickej praxi“ a tri tréningové sady pracovných listov (spolu 360) pre klientov/pacientov na CD nosičoch významne rozširujú terapeutický repertoár logopédov, lekárov, psychológov a liečebných pedagógov na Slovensku.
Doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
klinický logopéd
Ústav psychologických a logopedických štúdií
Katedra logopédie, PdF Univerzity Komenského v Bratislave

Publikáciu si môžete objednať na e-mailovej adrese kgfn@ostatnik.eu v cene 56€ vrátane balného a poštovného
(11€ za publikáciu a menej ako 0,13€ za každý pracovný list)

Pring Tim: Research Methods in Communication Disorders

Whurr Publishers, London, 2005
Čo ponúka publikácia?
Publikácia Tima Pringa s názvom „Výskumné metódy v logopédii“ je výnimočná v dvoch smeroch. Jednak ide o knihu, ktorá pojednáva veľmi úzko a špecificky o logopedickom výskume a za druhé, je ojedinelá ľahkosťou a výstižnosťou, s ktorou ho autor opisuje. Autorovi sa na necelých 300 stranách podarilo previesť čitateľa od základov výskumných metód všeobecne, cez opis jednotlivých štatistických testov, až po špecifiká plánovania logopedického výskumu v  jednotlivých oblastiach NKS. Autor vysvetľuje logiku a princíp jednotlivých testov a metód a to tak, že oslovuje aj začiatočníkov a aj pokročilých. Autor sa vyhýba detailom štatistiky, ale napriek tomu zachytáva aj problémové miesta jednotlivých metód. Veľmi cenné sú príklady jednotlivých už publikovaných výskumov z rôznych oblastí NKS: na nich poukazuje na silné, ale aj slabé stránky metodológie logopedického výskumu. Každá kapitola sa končí cvičeniami a úlohami a tak má čitateľ možnosť ihneď si vyskúšať aplikáciu dobre vysvetlenej metodiky. Je to neuveriteľné, ale táto kniha o metódach výskumu sa číta ľahko, s radosťou a na niektorých miestach je dokonca aj vtipná. Veľkou pridanou hodnotou je aj záver knihy, kde sa autor pozrel na to, ako si na tom stojí logopedický výskum z pohľadu EBA (evidence based approach) v porovnaní s inými bio-medicínskymi odbormi. Dozvieme sa, čo vieme a čo ešte nevieme a tiež to, čo sa od logopedického výskumu dá v budúcnosti očakávať.
Autor roky pre logopédov prednáša na City University v Londýne predmet „Výskumné metódy“. Do jeho knihy sa premieta toto úzko špecializovaného zamerania: kniha stojí na dôkladných vedomostiach a zreteľnej náklonnosti voči tomuto odboru.
PhDr. Zuzana Oravkinová

Základy logopédie

Aurélia Kerekrétiová a kol., UK, Bratislava 2009,
Čo ponúka publikácia?
Vydanie monografie Základy logopédie autorky Aurélie Kerekrétiovej a kol. v roku 2009 môžeme považovať za jeden z najnovších historických medzníkov logopédie na Slovensku.
V logopédii na rozdiel od niektorých iných, dávno etablovaných vedných odborov, u ktorých v súčasnosti dochádza skôr k rozširovaniu a dopĺňaniu dávno objasnených faktov, dochádza k výraznejším zmenám. Tieto zmeny sa týkajú nie len rozširovania vedomostí o problematike, ale často ide o zmeny paradigiem, ktoré boli v logopédii dlhé roky považované za nemenné a v súčasnosti sú chápané ako brzda pokroku tohto mladého, rýchlo sa rozvíjajúceho odboru. Autori, prevažne členovia Katedry logopédie PdF UK, oboznamujú čitateľa s najnovšími poznatkami v oblasti teórie a praxe logopédie ako takej a jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej NKS).
Keďže je logopédia interdisciplinárny vedný odbor, je nutné mať vedomosti aj zo súvzťažných vedných odborov. Len tak sa človek môže v logopédii dobre orientovať. Kniha teda okrem základných poznatkov z logopédie poskytuje úvod do lingvistiky a stručne sa venuje aj anatómii a fyziológii rečovej komunikácie. Ide o informácie, ktoré nie sú podané vyčerpávajúco, ale sú pre základnú orientáciu relevantné a dostačujúce. Vo všeobecnej časti monografie je priestor venovaný aj manažmentu logopedickej starostlivosti a vývinu reči - v slovenskej literatúre málo aktualizovaným témam. Celkovo je všeobecná časť knihy rozdelená na 5 kapitol, ktoré sú východiskom pre časť špeciálnu.

Špeciálna časť monografie obsahuje 13 kapitol, v ktorých sa autori venujú jednotlivým druhom narušenej komunikačnej schopnosti. Napriek tomu, že ich tvorcovia sú rôzni, obsah a štruktúra je jednoliata, čo uľahčuje orientáciu v texte. V úvode každej kapitoly je kazuistika, ktorú ocenia najmä laici a napomáha vykresliť obraz problémov charakteristických pre konkrétny druh NKS. Po kazuistike nasleduje odborné a pritom pre širokú verejnosť prístupným spôsobom popísané terminologické vymedzenie, výskyt, klasifikácia, príčiny, symptómy, diagnostika,  terapia NKS, kontrolné otázky, použitá, dostupná literatúra a odporúčaná literatúra. Niektoré časti sú rekapituláciou inde, obšírnejšie koncipovaných prác, iné prinášajú nový pohľad na starý problém, čo môžu oceniť čitatelia, ktorí chcú držať krok s vývojovými trendmi súčasnej logopédie. Na konci knihy nájdeme aj terminologický slovník a zoznam použitých skratiek, čo uľahčuje porozumeniu odborného textu bez použitia iných nápomocných zdrojov.

Kniha je vhodná pre širokú škálu čitateľov. Na rozdiel od mnohých prác z oblasti logopédie, ktoré predpokladajú už isté vedomosti z danej problematiky, je vhodná aj pre ľudí, ktorí sa s problematikou logopédie ešte nestretli. Poskytuje základné vedomosti, čo vyplýva aj zo samotného názvu a je výbornou prípravou na ich prehlbovanie z iných zdrojov.
Mgr. Viera Krasňanová

Russell J. Love, Wanda G. Webb: Mozog a reč

Portál, 2009
Čo ponúka publikácia?
Ambíciou autorov tejto publikácie bolo ponúknuť klinickým logopédom a študentom logopédie, prípadne psychológie študijný materiál, ktorý im  uľahčí lepšie porozumieť problematike neurogénne podmienenej narušenej komunikačnej schopnosti. Komplexnosť a náročnosť odboru neurológie je nesporná,  práve preto je pozoruhodné, že autorom knihy, ktorí nie sú neurológmi, sa podarilo spracovať kompaktný exkurz do tejto fascinujúcej vednej disciplíny.
Hoci v Českej republike aj na Slovensku dnes máme k dispozícii výborné učebnice neurológie, svojim akcentom je táto kniha osobitná tým, že poskytuje nielen výborný základ k porozumeniu fungovania nervového systému, ale najmä pochopeniu anatómie, fyziológie a patofyziológie tých oblastí nervovej sústavy, ktoré sa priamo alebo aj nepriamo zúčastňujú na komunikácii. V tomto zmysle teda nie je klasickou učebnicou neurológie a preto sa muselo vo viacerých prípadoch pristúpiť k zjednodušeniu často veľmi komplikovaných fenoménov.
Podstatné však je, že autorom sa podarilo pripraviť taký študijný materiál, ktorý by umožnil čo najlepšie pochopiť veľmi komplikované vzťahy mozgu a vyšších psychických procesov, akým je aj reč.
Ako vysokoškolský pedagóg, výskumník a tiež ako klinický logopéd, ktorý sa viac ako dvadsať rokov venuje problematike neurogénnych porúch komunikácie musím len oceniť snahu a výsledok svojich amerických kolegov, ktorí pripravili výborný materiál pre študentov a kolegov pracujúcich v klinickej praxi. Domnievam sa však, že táto kniha bude zaujímavá aj pre mnohých lekárov a psychológov, ktorí vo svojej praxi stretávajú a liečia pacientov s afáziou, dyzartriou, apraxiou reči a pod. Práve kapitoly, v ktorých sa sumarizujú informácie o týchto, ale aj iných (napr. aj vývinových) poruchách reči budú pre nich zdrojom pre ich hlbšie porozumenie.
doc. Zsolt Cséfalvay, PhD.
(predhovor k českému vydaniu)