Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Európsky projekt ELDEL na poli slovenskej logopédie

Európsky projekt ELDEL
Písaná reč, jej vývin v norme a patológii, je v popredí záujmu mnohých našich logopédov. Preto sa viacerí podujali spolupracovať s nami na významnom európskom projekte. Projekt ELDEL, čo je akronym utvorený z názvu Enhancing Literacy Development in European Languages (Rozvíjanie gramotnosti v európskych jazykoch), je zameraný na prípravu novej generácie vedeckých pracovníkov v oblasti výskumu gramotnosti. Základný tím projektu ELDEL tvorí vyše tridsať pracovníkov – mladých adeptov vedy pôvodom zo štyroch kontinentov a ich supervízorov, ktorí pracujú na siedmich európskych univerzitách: v Yorku a Bangore (Veľká Británia), v Clermont-Ferrand a Poitiers (Francúzsko), v Granade (Španielsko), Prahe (Karlova univerzita) a v Bratislave na Univerzite Komenského. Na katedre logopédie pôsobia tri mladé kolegyne z Českej republiky na dvoj- až trojročnom pobyte: PhDr. Helena Franke, PhDr. Miroslava Schö elová a Mgr. Alena Velecká. V skutočnosti však ELDEL – to sú aj desiatky našich externých spolupracovníkov: logopédov z praxe, učiteľov v materských a základných školách i našich študentov, bez ktorých by sa výskum v takomto mimoriadnom rozsahu nedal vôbec realizovať. Touto cestou všetkým vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Štruktúra celého projektu je rozsiahla: tvoria ho štyri hlavné témy a v rámci nich spolu 6 pracovných balíčkov. Katedra logopédie PdF UK sa podieľa na troch z nich, a to na výskume základov gramotnosti v piatich európskych jazykoch (WP1), na výskume rizikových faktorov dyslexie (WP2) a na výskume osvojovania písania (WP5).

V našej práci sa snažíme prehĺbiť poznatky o jazykovo-kognitívnych mechanizmoch, ktoré stoja na pozadí osvojovania písanej formy reči v typologicky odlišných jazykoch. Doteraz sa väčšina existujúcich modelov opierala o výskumy u anglicky hovoriacich detí. Dnes sa pýtame, čo je univerzálne na schopnosti čítať a písať v každom jazyku, a čo špecificky podmienené typológiou jednotlivých jazykov. Tu angličtina, a o niečo menej aj francúzština, predstavujú modely tzv. „netransparentného“ ortografického systému na rozdiel od španielčiny a dvoch slovanských jazykov – češtiny a slovenčiny, ktoré sú podstatne „transparentnejšie“, pravidelnejšie: v nich do veľkej miery platí, že čítame ako je napísané a píšeme ako počujeme. Zaujímavé je potom sa pozrieť, ako sa tieto charakteristiky premietajú do vývinových porúch ako je dyslexia a narušený vývin reči – vývinová dysfázia. V tomto kontexte sledujeme vplyv rodinného rizika – jeden alebo obaja rodičia sú dyslektickí – na vývin jazykových a poznávacích schopností detí.

V rámci našich troch „balíčkov“ vyšetrujeme na naše pomery veľké vzorky detí:
Deti sú vyhľadané z celého Slovenska, čo kladie na výskum vysoké organizačné i finančné nároky. Väčšina testovaní je už pred koncom.

Osobitosť výskumnej metodológie je v tom, že vo všetkých piatich jazykoch sa snažíme používať rovnaké výskumné metódy na rovnako definovaných vzorkách detí, čo má umožniť medzi jazykové komparácie. To však nie je jednoduché a niekedy ani úplne možné. Nacrtnem niektoré okruhy problémov, ktoré riešime:
Čitateľov zrejme zaujíma, ako sa zúročia výsledky projektu ELDEL v praxi. Naším výhľadovým cieľom je pripraviť pre prax batériu vedecky podložených a experimentálne overených metód s populačnými normami pre predškolský a mladší školský vek. Okrem toho priebežne pripravujeme štúdie do časopisov a o prvých dosiahnutých výsledkoch sme už informovali na XII. logopedickej konferencii na Štrbskom Plese v októbri 2010. Komplexný jazykovo-kognitívny pohľad na ranú gramotnosť bude predmetom spoločného medzinárodného výstupu.

Spoluprácou na projekte ELDEL sa Katedra logopédie PdF UK zaradila medzi popredné európske vedecké pracoviská so zameraním na výskum gramotnosti. Našou snahou je, aby táto skutočnosť odborne pozdvihla nielen priamych účastníkov projektu, ale aj slovenskú logopédiu.

Marína Mikulajová
Katedra logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave