Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

„Evidence based“ prístup: intervencia založená na dôkazoch

Téma „evidence based“ prístupu (EBP)* alebo prístupu založeného na dôkazoch – je veľmi aktuálna. Tento termín sa počas posledných 10-tich rokov skloňuje vo všetkých biomedicínskych odboroch a je tomu tak aj v oblasti logopédie. V zahraničí sa v poslednom období usporiadalo množstvo logopedických konferencií ťažiskovo zameraných na túto tému, publikovalo sa množstvo odborných článkov a monogra í o EBP a odkaz na EBP zvyčajne nechýba ani v žiadnej novej odbornej publikácii. EBP však nie je záležitosťou iba „pár vyvolených“, teda logopédov pracujúcich na univerzitách a vo výskume. EBP by mal mat na mysli aj každý bežný logopéd počas každodennej praxe a mali by ho mat na mysli dokonca aj pacienti a klienti.

O čo v tomto prístupe ide? Prístup EBP sa pýta jednoduchú ťažiskovú otázku: Je konkrétny intervenčný postup podložený dôkazom? Inými slovami: Vieme naisto, že je účinný?

A tak sa dnes pacienti, lekári a nelekári vo všetkých odboroch pýtajú rôzne otázky ako napríklad: Je homeopatia naozaj účinná? U akých pacientov sa odporúča používať akupunktúru? Je akupunktúra na liečbu bolesti účinnejšia ako placebo alebo ako analgetiká? V oblasti logopédie sa môžeme stretnúť s otázkami typu: Je fonologicky orientovaná terapia účinnejšia ako artikulačná terapia? Majú nerečové oromotorické cvičenia pozitívny dopad na zrozumiteľnosť u osôb s dyzartriou? U akých pacientov je určitá terapia účinná? Za akých podmienok? V akej forme a intenzite?…

Dnes sa už otvorene hovorí a píše o tom, že v bežnej logopedickej praxi (ale aj v praxi iných odborov) sa pomerne často používajú metódy a postupy, ktorých účinnosť dodnes nie je spoľahlivo overená. Bohužiaľ sa však používajú aj také intervenčné postupy, o ktorých už máme k dispozícii presvedčivé dôkazy, že účinné určíte nie sú**. Dôvodom ich pretrvávania v praxi je často stereotyp v poskytovaní terapie, alebo nedostatok vedomostí a takisto času a motivácie na osvojenie si iných a lepších metód, ale niekedy aj neexistencia iných a lepších postupov.

Čo sa teda z uhla pohľadu EBP očakáva od bežných logopédov? Očakáva sa, že logopédi budú kritickí voči terapeutickým a diagnostickým postupom, ktoré majú už roky k dispozícii, ale takisto aj ku novátorským postupom, ktoré sa objavujú na scéne. Očakáva sa, že budú sledovať novú literatúru a aktívne si vyhľadávať informácie o účinnosti určitej terapie pre konkrétnych klientov. Očakáva sa, že budú svoje otázky a pochybnosti nahlas formulovať a diskutovať. Očakáva sa, že budú svoj intervenčný prístup meniť a prispôsobovať pre konkrétnych klientov podľa najnovších vedomostí. Očakáva sa, že sa budú v tomto smere aktívne vzdelávať.

Dnes už existuje veľa dobrých zdrojov, ktoré poslúžia ako báza pre orientáciu. Tí, ktorí vedia po anglicky, nájdu na internete veľké množstvo článkov, publikácií, tutoriálov a smerníc pre prístupy založené na dôkazoch. Z hlavných zdrojov spomeňme aspoň Cochrane Library (Knižnica Cochrane, ktorá uverejňuje systematické prehľadové štúdie a meta-analýzy z jednotlivých oblastí liečby) a webové stránky ASHA a RCSLT (Americká a Britská asociácia logopédov, ktoré uverejňujú voľne dostupné „Smernice pre logopedickú prax založenú na dôkazoch“).

Tu by sme chceli upozorniť aj na webovú stránku, ktorá od januára 2013 sumarizuje takéto zdroje z celej Európy. V zahraničí však existujú aj kurzy pre logopédov so zameraním na nadobúdanie schopností pre vyhľadávanie a vyhodnocovanie dostupných dôkazov z výskumov. Vytvárajú sa tiež odborné skupiny logopédov, ktoré poskytujú supervíznu a poradenskú pomoc ohľadne logopedickej intervencie u určitej skupiny klientov (napr. pre osoby so zajakavosťou). Cieľom týchto aktivít je naučiť logopédov vyhľadávať, vyhodnocovať, syntetizovať a následne aplikovať do praxe tri hlavné zdroje EBP: výskumné závery, skúsenosti logopédov, ale aj preferencie klientov.

Aj SAL urobila v tomto smere prvé kroky a priniesla pre slovenských logopédov preklad „Smerníc pre logopedickú prax od RCSLT“. Smernice sú od marca 2012 vyvesené na webovej stránke SAL. Práve preto, že téma EBP je taká aktuálna a dôležitá pre bežnú prax, SAL už pozvala dve odbornícky na túto tému: Dr. Hanzel Roddam z Veľkej Británie a Dr. Hanneke Kalf z Holandska. Tie nám v roku 2011 pripravili 2 kurzy a 2 prednášky so zameraním na EBT. Veríme, že budú užitočným začiatkom v spoločnej ceste ku intervenčnej zmene zohľadňujúcej prístupy založené na dôkazoch aj na Slovensku.

Zuzana Oravkinová

Cochrane Library: www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
Smernice ASHA: www.asha.org/members/ebp/compendium
Smernice RCSLT: www.rcslt.org/members/publications/clinicalguidelines
CPLOL: stránka sa pripravuje www.cplol.eu/eng/index.htm


* EBP (evidence based practice – prax založená na dôkazoch), EBT (evidence based therapy – terapia založená na dôkazoch) a EBA (evidence based approach – prístup založený na dôkazoch) sú termíny poukazujúce na rovnaký princíp.

** napr. fúkacie cvičenia s cieľom posilnenia velo-faryngálneho mechanizmu u detí s rázštepom