Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Klinické smernice pre logopedickú prax

Kvalitná logopedická prax aj vďaka smerniciam RCSLT
(Clinical Guidelines RCSLT – smernice Kráľovskej asociácie logopédov vo Veľkej Británii)

Každý logopéd sa snaží robiť svoje povolanie čo najlepšie. Jednak nás k tomu núti tlak zo strany našich kolegov, ktorí sa neustále snažia zvyšovať si kvalifikáciu a zdokonaľovať logopedické služby, ktoré poskytujú, ale najmä je to naša vlastná snaha a záujem o poskytovanie plnohodnotnej starostlivosti pacientom a klientom a snaha o zvyšovanie ich kvality života. Aby sme mohli napĺňať tento náš spoločný ciel, musíme našu prácu robiť s istotou a vedomím, že metódy, ktoré používame sú naozaj účinné a efektívne. Práve na tomto princípe funguje, v dnešnej dobe tak často zdôrazňovaná, terapia založená na dôkazoch (Evidence based therapy). V zahraničí je takáto terapia považovaná za nevyhnutné minimum, ktoré môže a má logopéd svojim pacientom ponúkať. Ako vodítko majú logopédi v zahraničí k dispozícii smernice, o ktoré sa môžu pri svojom rozhodovaní opierať. Aby aj slovenskí logopédi mohli profitovať z takejto pomôcky, získala SAL povolenie na preklad klinických smerníc vydaných Royal College of Speech & Language Therapists (Kráľovskou asociáciou logopédov) v UK. Smernice pre logopedickú prax vám teraz ponúkame na našej stránke.

O smerniciach

V roku 1998 Kráľovská asociácia logopédov v UK publikovala Klinické smernice podľa konsenzu logopédov, ktoré obsahovali osem klinických smerníc. V roku 1999, vyšlo druhé vydanie Klinických smerníc pre logopédov, ktoré bolo aktualizované a doplnené v niekoľkých smeroch: V roku 2005 vyšla posledná revízia tohto dokumentu, ktorá bola čiastočne podporená ministerstvom zdravotníctva v UK, ktoré sa následne transformovalo do Národného inštitútu klinickej excelentnosti (NICE). Túto verziu Vám teraz ponúkneme aj v slovenčine. V tomto vydaní je 12 klinických smerníc, ktoré sú podporené základnou smernicou. Hoci každá klinická smernica sa dá považovať za samostatný dokument, je prospešné chápať jednotlivé smernice ako časti kompletného celku. Nevyhnutne sa niektoré časti medzi klinickými smernicami prekrývajú, čo demonštruje úzky vzťah medzi všetkými klinickými oblasťami.
Väčšina smerníc platí pre deti aj dospelých, hoci niektoré sú zamerané predovšetkým buď na deti, alebo na dospelých. Prehľad rozdelenia klinických smerníc je nasledovný:

Deti

Deti a dospelí

Dospelí


Účel smerníc

Cieľom týchto klinických smerníc pre logopedickú prax je poskytnúť logopédom a manažérom explicitné vyhlásenia týkajúce sa manažmentu klinickej starostlivosti, ktorý je založený na súčasných dôkazoch, pokiaľ sú k dispozícii. Smernice môžu pomáhať v procese klinického rozhodovania tým, že poskytujú informácie o tom, čo sa považuje za nevyhnutné minimum v dobrej praxi. Smernice sa sústreďujú na obsah poskytovanej starostlivosti. Odborné názory a konsenzus odborníkov sú taktiež zahrnuté do bázy dôkazov. Klinické smernice sú dôležitým nástrojom v snahe poskytovať rovnocenné a kvalitné služby. Hoci sú tieto smernice venované len jednému odboru a upriamené primárne na prax logopédov, dá sa očakávať, že budú mat prínos, podľa potreby, aj v multi-profesionálnych dokumentoch. V celom dokumente sa silne zdôrazňuje multi- a interdisciplinárna tímová práca. Smernice tiež poskytujú informácie pre klientov zdravotných, sociálnych a edukačných služieb a pre ďalšie inštitúcie, ktoré môžu prichádzať do styku s klientmi s komunikačnými poruchami alebo poruchou prehĺtania. Každá smernica obsahuje odporúčania, ktoré sú explicitne vyjadrené a poskytujú špecifické klinické návody pre diagnostiku a manažment starostlivosti v každej oblasti. Každé odporúčanie je podporené dôkazmi z literatúry, alebo sa zakladá na konsenze klinických odborníkov.

Na záver…

Veríme, že Vám smernice poskytnú podporu pri Vašom klinickom rozhodovaní, a že Vám pomôžu získať dôkazy a istotu pri Vašej práci s pacientmi.

Smernice pre logopedickú prax

Jana Brnová
Zuzana Oravkinová
Zsolt Cséfalvay