Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

KOMUNIKUJME SPOLU n.o.,
centrum pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu

Nezisková organizácia KOMUNIKUJME SPOLU n.o. vznikla 04.06.2010. Sme špecializované zariadenie poskytujúce pomoc, podporu a asistenciu rodičom a ich deťom s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou. Najmä tým deťom, ktorých reč je ťažko zrozumiteľná, alebo sa neobjavila vôbec. Ústredným záujmom našej organizácie je augmentatívna a alternatívna komunikácia a možnosti jej využitia. Všetky aktivity, nápady, granty, snahy a ciele úzko súvisia s AAK a jej užívateľmi.

AAK už takmer 50 rokov slúži ako podpora alebo náhrada hovorenej reči. U ľudí s motorickým postihnutím, narušeným vývinom reči, rôznym stupňom mentálnej retardácie, autizmom a inými syndrómami, stimuluje nielen rozvoj reči a jazykových schopností, ale aj samotnú komunikáciu. AAK výrazne ovplyvňuje život ľudí, u ktorých sa reč rozvinula len čiastočne alebo sa nerozvinula vôbec. Dáva im do rúk nástroj, prostredníctvom ktorého sa môžu podeliť o svoje záujmy, myšlienky, nápady a pocity. Stáva sa prostriedkom na produkciu reči. Pre iných sa naopak stáva pomôckou na porozumenie reči.
„Alternatívna komunikácia sa líši od reči len formou, nie funkciou“
(S. Von Tetzchner and N. Grove in Augmentative and Alternative Communication Developmental Issues, str.9,
Whurr Publishers. London and Philadelphia. 2003. ISBN 1 861 56 331 0)

V KOMUNIKUJME SPOLU n.o., sú združení odborníci na prácu s deťmi, ktoré sa nedokážu efektívne dorozumievať hovorenou rečou. Náš odborný tím tvorí logopéd, psychológ a rehabilitačný lekár. Snažíme sa zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach, potrebe a úspechoch podpornej a náhradnej komunikácie, a doplniť tak spektrum špeciálnej starostlivosti nevyhnutnej pre každodenný život, ďalšie vzdelávanie a interakciu v spoločnosti detí s nevýhodnením. Veríme, že sa nám podarí vyrovnať AAK centrám v Čechách, Maďarsku a Poľsku, kde už roky aktívne fungujú podobné inštitúcie s rovnakým cieľom.

Zistili sme, že pre priaznivé podmienky na AAK intervenciu je potrebné najprv oboznámiť odbornú i laickú verejnosť o výhodách a možnostiach využitia AAK a pripraviť tak akceptujúce a aktívne sa zapájajúce prostredie.

Prednášali sme na seminároch o augmentatívnej a alternatívnej komunikácii, ktoré organizovali Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) v Žiline a Nadačný fond F.84 v Bratislave. Seminár bol určený najmä rodičom a špeciálnym pedagógom pracujúcim s deťmi s autistickým spektrom. Našou cieľovou skupinou sú predovšetkým deti, ktorých produckia reči výrazne zaostáva za porozumením, najmä deti s detskou mozgovou obrnou, alebo s Angelmanovým syndrómom, Apertovým syndrómom, či deti s vývinovou dysfáziou, ktoré sú považované za dočasných užívateľov AAK.

V roku 2011 sme pripravili pre špeciálnych pedagógov jednodňový seminár uvádzajúci do problematiky AAK: „Úvod do AAK“, a druhý pre rodičov detí navštevujúcich Detské rehabilitačné centrum v Nitre. V roku 2012 sme realizovali ďalšie semináre.

Nevenujeme sa len osvete. Od januára 2011 do júna 2011 prebiehal v Dunajskej Lužnej, v spolupráci so špecializovanou rehabilitačnou nemocnicou TETIS s.r.o. projekt s názvom ÚVOD DO PODPORNEJ A NÁHRADNEJ KOMUNIKÁCIE A JEJ ZAVEDENIE U DETÍ S DETSKOU MOZGOVOU OBRNOU. Projekt finančne podporila Nadácia VÚB. Skúsenosti, ktoré sme získali počas tohto projektu, nás prinútili zamerať pozornosť nielen na rodičov, ale aj odborníkov. Pripravili a distribuovali sme informačné letáky určené do neurologických, pediatrických a rehabilitačných ambulancií. Každý lekár z príslušného pracoviska bol informovaný o potrebe odporučiť rodičom nehovoriacich detí vyhľadať odbornú pomoc. Túto iniciatívu a projekt, s názvom ZAČIATKY CIELENEJ AAK INTERVENCIE NA SLOVENSKU, podporila Nadácia Orange.

Obidva projekty nám otvorili dvere na spoluprácu s Detským rehabilitačným centrom v Nitre, záujem prejavilo aj Denné rehabilitačné zariadenie pre deti v Bratislave a Špeciálna ZŠ na Nevädzovej ulici v Bratislave.

Spolupráca s Detským rehabilitačným centrom v Nitre už aktívne prebieha aj vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda a vďaka podpore spoločnosti BRAMAC prostredníctvom Nitrianskej komunitnej nadácie.

Ako vyplýva zo spomenutých projektov, venujeme sa najmä deťom s centrálnou motorickou poruchou. Ale v našej pozornosti sú aj deti s vývinovou dysfáziou.

Mnoho rodičov detí s touto logopedickou diagnózou sa obáva využitia AAK, pretože sa domnievajú, že to bude negatívne vplývať na rozvoj hovorenej reči. Výsledky zahraničných výskumov naopak dokazujú, že AAK rozvoj hovorenej reči podporí, alebo sa úroveň dosiahnutej reči nezmení. Neobjavili sa prípady, kedy by sa v rôznej miere existujúca reč stratila. Reč je najprirodzenejší spôsob dorozumievania sa, preto vždy bude preferovaná pred inými komunikačnými spôsobmi.

Rodičom detí s vývinovou dysfáziou ponúkame možnosť absolvovať kurz kanadskej organizácie Hanen, Na rozhovor treba dvoch, alebo z angl. orginálu It Takes Two to Talk. Sme pracovisko s oprávneným a organizáciou Hanen certikovaným logopédom viesť kurz. Program kurzu je zameraný na včasný rozvoj jazykových schopností detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v oblasti porozumenia aj produkcie. Prostredníctvom aktivít a skupinových diskusií sa malá skupina rodičov učí ako vytvárať a využívať každodenné situácie tak, aby podporili komunikáciu a jazykové schopnosti dieťaťa. V programe sa striedajú tréningové sedenia pre rodičov s individuálnymi konzultáciami a stretnutiami, počas ktorých sa robia videonahrávky dieťaťa pri hre s rodičom a analýza komunikácie oboch zúčastnených.

Pravidelne sa zúčastňujeme zahraničných AAK konferencií, vďaka ktorým sme mali možnosť zoznámiť sa s lídrami v oblasti AAK.

Na medzinárodnej ISAAC konferencii v Barcelone 2010 sme nadviazali spoluprácu s Central Coast Children's Foundation, ktorý nám poskytli niekoľko odborných publikácií a pravidelne nás informujú o novinkách v AAK praxi a výskume. Našu činnosť podporili aj materiálnym vybavením – niekoľkými kusmi technologických komunikačných pomôcok. V roku 2012 sme sa formou posteru prezentovali na medzinárodnej AAK konferencií v Poľsku, čo nám prinieslo možnosť publikovať príspevok o našom prvom projekte v kvartálnom newsletter-i Augmentative Communication World Network (ACWN). V roku 2012 sa v USA uskutočnia dve veľké AAK konferencie. Kedže USA je kolískou AAK, jednu z týchto konferencií určite absolvujeme.

V oblasti AAK je mimoriadne dôležitá medziodborová spolupráca. Našu činnosť v AAK tíme sme prezentovali formou posteru aj na medzinárodnej psychologickej konferencii v Bratislave a prispeli príspevkom do recenzovaného zborníku Psychologica 41. Téma konferencie znela „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III“.

AAK je predovšetkým o komunikácii, ale svoju úlohu zohráva aj podporná technológia. Spomedzi týchto pomôcok je mnoho s hlasovým výstupom, čo uľahčuje dorozumievanie s okolím, ktoré grafické znaky v AAK nemusí nevyhnutne ovládať. Vďaka dnešným technologickým vymoženostiam sú pre užívateľov AAK dostupné rôzne softvéry a aplikácie ovládajúce PC, avšak v iných jazykoch než v slovenčine. Našim zámerom je sprístupniť komunikačné pomôcky rôznej technologickej náročnosti nehovoriacim v našich podmienkach.

Koncom roku 2011 sme začali s britskou spoločnosťou Sensory Software pripravovať slovenskú verziu programu GRID 2. Je to program s hlasovým výstupom, využíva grafické znaky Widgit alebo abecedu, a uľahčuje ovládanie ďalších počítačových programov – Word, Excel, Skype, Internet,...

Spolupracujeme taktiež so Slovenskou technickou univerzitou v Košiciach, kde študent informatiky v rámci diplomovej práce vytvára AAK aplikáciu pre zariadenia využívajúce OS Android. Obsahuje grafické znaky zoskupené v niekoľkých kategóriách, ktoré je možné usporadúvať „do viet“ a pomocou hlasového syntetizátora previesť text do hovorenej reči. Slovnú zásobu je možné rozširovať a upravovať podľa potrieb užívateľa AAK pomôcky.

V budúcnosti by sme chceli ďalej podporovať výskum a rozvoj technológií napomáhajúcich ľuďom so špeciálnymi potrebami.

AAK problematika nie je na Slovensku nová, ale v praxi málo zaužívaná. Činnosťou nášho centra sa chceme podieľať na jej etablovaní a vyrovnať šance klientov s ťažko NKS s užívateľmi AAK v Českej republike, Maďarsku či Poľsku.

Na to sme si stanovili nasledovné ciele, zhodli sa na poslaní centra a jeho vízii
Naše poslanie je informovať rodičov a odborníkov o existencii, možnostiach, úspechoch a potrebe AAK a vytvorenie spolupráce medzi rodičmi, učiteľmi a ďalšími odborníkmi.

Naša vízia je inklúzia nehovoriaceho dieťaťa do spoločnosti.

Stotožňujeme sa s názorom dr. Sofie Kalmanovej, ktorá inklúziu človeka do spoločnosti vníma takto:

„Ty a ja, obaja sem patríme, a obaja máme zodpovednosť na tom, aby bola spoločnosť morálne aj fyzicky prístupná pre všetkých. Integrácia nestačí, človek je akceptovaný, ale nie je súčasťou.“

Mgr. Martina Kukumbergová
Mgr. Júlia Kronová
KOMUNIKUJME SPOLU n.o.