Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu
 • XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL (aktualizované )

  Program konferencie
  Termín 11.-13. október 2018
 • Kurz Hodnotenie jazykových schopností detí v ranom veku podľa Laheyovej metódy

  Dňa 24. novembra 2018 sa bude konať v Inštitúte detskej reči, Železničiarska 13 Kurz Hodnotenie jazykových schopností detí v ranom veku podľa Laheyovej metódy.
 • Stanovisko Katedry logopédie PdF UK a odborných logopedických spoločností k používaniu alternatívnych metód v logopédii

  V posledných rokoch na Slovensku evidujeme rozšírenie diagnostických a terapeutických postupov používaných u detí a dospelých s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sú založené na vedecky neoverených alebo nedostatočne overených predpokladoch, teóriách a praktikách a ktoré sú v príkrom rozpore s vedeckou, odbornou podstatou a správnou praxou súčasnej logopédie. Preto tieto alternatívne postupy alebo prostriedky nemožno považovať za efektívne logopedické prostriedky či postupy lege artis. Z odborného hľadiska ich teda klientom a pacientom nemožno odporúčať alebo aplikovať tak, akoby to boli overené postupy alebo prostriedky na diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti či špecifických porúch učenia. Medzi takéto postupy patrí INPP, JIAS, Benaudira, bilaterálna integrácia, senzorická integrácia, One Brain, Arrowsmith, Nová mluva a iné.
  Za riziká spojené s prípadným použitím týchto postupov alebo prostriedkov, najmä za konzekvencie vyplývajúce zo zanedbania alebo oneskoreného poskytnutia potrebnej logopedickej starostlivosti nesú zodpovednosť osoby, ktoré tieto intervenčné postupy vykonávajú, propagujú alebo používajú. Zároveň osoby využívajúce neoverené diagnostické a terapeutické postupy podliehajú kontrolnému systému rezortu, v ktorom svoju činnosť vykonávajú, teda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátnej školskej inšpekcii. Osoby, ktoré poskytujú takéto služby mimo rezortu zdravotníctva, školstva a práce, sociálnych vecí a rodiny, stoja mimo garantovaného kontrolného systému a odbornosť, resp. odborná úroveň starostlivosti poskytovanej týmito osobami je otázna.
  Katedra logopédie PdF UK a odborné logopedické spoločnosti majú povinnosť zastávať a presadzovať vedecky overené a kriticky zhodnotené poznatky, ako aj profesionálne postoje vo vzťahu k alternatívnym metódam v logopédii. Tieto poznatky a postoje je potrebné implementovať (podobne ako v medicíne) aj do odborných aktivít pregraduálneho, špecializačného a kontinuálneho vzdelávania logopédov, ako aj do ich osobného profesijného rozvoja. Katedra logopédie a odborné logopedické spoločnosti majú zároveň nezastupiteľnú úlohu a povinnosť podieľať sa v rámci korektnej, odbornej spolupráce s pracovníkmi masovokomunikačných médií aj na pravdivom a zrozumiteľnom informovaní či vzdelávaní pacientov, ich blízkych, ako aj širokej verejnosti.
  Katedra logopédie, PdF UK v Bratislave
  Slovenská asociácia logopédov
  Únia klinických logopédov
  Komora školských logopédov
 • Kurz Intervencia pri zajakavosti (opakovanie)

  Dňa 17.3.2018 SAL v spolupráci s Inštitútom detskej reči organizovali kurz Intervencia pri zajakavosti. Účastníčky vyjadrili vysokú spokojnosť s prednáškami Mgr. Lacikovej, PhD. a Mgr. Hrmovej Adamikovej, ktoré priniesli nový a komplexný pohľad na problematiku zajakavosti a intervencie pri nej v kontexte aktuálnej svetovej balbutológie. Prednášajúcim ďakujeme aj za praktické rady, informácie a skúsenosti, s ktorými sa s nami podelili.
 • Zmena v platení členského príspevku SAL

  Členské za rok 2018 bude opäť možné uhradiť len do 31.3.2018. Suma 25 € uhradená po tomto termíne sa bude pokladať za členské na nasledujúci kalendárny rok.
  Dôvodom tejto zmeny je nutnosť hlásiť počet členov tak na štatistický úrad SR ako aj do CPLOL. Navyše od roku 2017 náš vedecký časopis Logopaedica vychádza dvakrát ročne a členovia majú nárok dostávať tento časopis zadarmo. Pripisovanie členov počas celého roka nám spôsobuje problémy pri aktualizácii zoznamu na jeho zasielanie a tiež problémy pri posielaní elektronických newslettrov.

  Informácie k platbe členského príspevku: SK06 0900 0000 0000 1148 8478
  KS: 0308, VS: netreba uvádzať, platbu identifikovať "meno - členské"

  Ďakujeme za porozumenie, Vaše Vedenie SAL
 • Nová publikácia

  Logopaedica 1(19)2017, Kolektív autorov, Cena 20€
  • Alexia a agrafia u slovensky hovoriacich osôb s mozgovým poškodením (Hladká, Cséfalvay, Marková)
  • Východiská diferenciálnej diagnostiky fonologických porúch (Buntová, Bartošová, Doskočilová, Cséfalvay)
  • Rezonančná trubička a jej využitie v terapii porúch hlasu (Frajková, Miššíková)
  • Poruchy hlasu u pacientov s Parkinsonovou chorobou (Miššíková, Egryová, Košutzká, Kušnírová)
  • Analýza zrozumiteľnosti reči pacientov s Parkinsonovou chorobou a intaktnej dospelej populácie (Mičianová, Egryová, Tomášová, Košutzká, Kušnírová, Cséfalvay)
  Logopaedica 1(18)2017, Kolektív autorov, Cena 20€
  • Možnosti aplikácie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie u pacientov s ťažkým stupňom afázie (Bauerová, Cséfalvay)
  • Oromotorické schopnosti a artikulácia (Buntová, Marková, Došeková)
  • Stimulácia raného slovníka a fonetického repertoára u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia (Fillová, Kerekrétiová, Oravkinová)
  • Quo Vadis vokológia (Kerekrétiová)
  • Parametrizácia kvality hlasu u zdravých dospelých žien vo veku od 20 do 40 rokov (Miššíková, Straková)
  • Význam vydelávania rodičov rizikových detí (Hoppanová, Kapalková)
  • Použitie prístupu storytelling – story acting ako stimulácia naratívnych schopností u detí (Kapalková, Siklienková)
 • 3. klinicko-logopedické sympozium

  Termín 22. - 23. 6. 2018
  Téma DIAGNOSTIKA A LÉČBA VÝVOJOVÉ DYSPRAXIE
 • Projekt Cost Action

  Prieskum určený pracovníčkam a pracovníkom, ktorí sa venujú deťom s narušeným vývinom reči – list účastníkom prieskumu
 • 1st Speech and Swallowing in Parkinson’s Disease School

  Aix-en Provence, France – August 31-September 2, 2017
 • Nové publikácie

  Dávame do pozornosti nové publikácie
  Logopédia a
  Logopedická propedeutika
 • Voľné pracovné miesta (aktualizované )

  • Ambulancia klinickej logopédie v Bratislave (Logo-Care s.r.o.) hľadá logopéda na čiastočný úväzok, s možnosťou TPP
  • Logopéd, spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím BA
 • Nová webstránka MoCA testu

  Dávame do pozornosti novú webstránku MoCA testu k dispozícii aj so slovenskou verziou testu. Zároveň vás chceme informovať o pripravovanej elektronickej aplikácii testu s automatickým vyhodnotením a novým skóre pre pamäť
 • Kontinuálne štúdium v logopédii

  Univerzita Newcastle ponúka možnosť kontinuálneho štúdia v logopédii.