Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu
 • Dávame do pozornosti novú publikáciu

  Logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia
  Zuzana Oravkinová
  Cena 33€
 • Neurogénne poruchy komunikácie (XIII. Medzinárodné afaziologické sympózium)

  Dovoľujeme si Vás informovať, že konferenciu organizujeme tento rok opäť v Bratislave a bude prebiehať v historickom centre Bratislavy v dňoch 18.-19.10.2019
 • Dávame do pozornosti nové publikácie SAL

  Logopedická diagnostika afázie, alexie a agrafie
  Publikácia autorov Prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD., PhDr. Ingrid Wiedermann a PhDr. Marty Egryovej
  Cena 79€
  Logopedická terapia afázie, alexie a agrafie
  Publikácia autorov Prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD., doc. PaedDr. Jany Markovej PhD., PhDr. Ingrid Wiedermann a PhDr. Marty Egryovej
  Cena 39€
 • Právoplatne zvolené nové vedenie SAL

  Na základe hlasovanie členov Slovenskej asociácie logopédov bolo nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolené Vedenie SAL na funkčné obdobie 2019-2020
 • Novinky v logopédii

  Ako najlepšie podporiť dospelých ľudí so zajakavosťou?
  medzinárodne usmernenia založené na dôkazoch
 • Stanovisko Katedry logopédie PdF UK a odborných logopedických spoločností k používaniu alternatívnych metód v logopédii

  V posledných rokoch na Slovensku evidujeme rozšírenie diagnostických a terapeutických postupov používaných u detí a dospelých s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sú založené na vedecky neoverených alebo nedostatočne overených predpokladoch, teóriách a praktikách a ktoré sú v príkrom rozpore s vedeckou, odbornou podstatou a správnou praxou súčasnej logopédie. Preto tieto alternatívne postupy alebo prostriedky nemožno považovať za efektívne logopedické prostriedky či postupy lege artis. Z odborného hľadiska ich teda klientom a pacientom nemožno odporúčať alebo aplikovať tak, akoby to boli overené postupy alebo prostriedky na diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti či špecifických porúch učenia. Medzi takéto postupy patrí INPP, JIAS, Benaudira, bilaterálna integrácia, senzorická integrácia, One Brain, Arrowsmith, Nová mluva a iné.
  Za riziká spojené s prípadným použitím týchto postupov alebo prostriedkov, najmä za konzekvencie vyplývajúce zo zanedbania alebo oneskoreného poskytnutia potrebnej logopedickej starostlivosti nesú zodpovednosť osoby, ktoré tieto intervenčné postupy vykonávajú, propagujú alebo používajú. Zároveň osoby využívajúce neoverené diagnostické a terapeutické postupy podliehajú kontrolnému systému rezortu, v ktorom svoju činnosť vykonávajú, teda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátnej školskej inšpekcii. Osoby, ktoré poskytujú takéto služby mimo rezortu zdravotníctva, školstva a práce, sociálnych vecí a rodiny, stoja mimo garantovaného kontrolného systému a odbornosť, resp. odborná úroveň starostlivosti poskytovanej týmito osobami je otázna.
  Katedra logopédie PdF UK a odborné logopedické spoločnosti majú povinnosť zastávať a presadzovať vedecky overené a kriticky zhodnotené poznatky, ako aj profesionálne postoje vo vzťahu k alternatívnym metódam v logopédii. Tieto poznatky a postoje je potrebné implementovať (podobne ako v medicíne) aj do odborných aktivít pregraduálneho, špecializačného a kontinuálneho vzdelávania logopédov, ako aj do ich osobného profesijného rozvoja. Katedra logopédie a odborné logopedické spoločnosti majú zároveň nezastupiteľnú úlohu a povinnosť podieľať sa v rámci korektnej, odbornej spolupráce s pracovníkmi masovokomunikačných médií aj na pravdivom a zrozumiteľnom informovaní či vzdelávaní pacientov, ich blízkych, ako aj širokej verejnosti.
  Katedra logopédie, PdF UK v Bratislave
  Slovenská asociácia logopédov
  Únia klinických logopédov
  Komora školských logopédov
 • Kurz Intervencia pri zajakavosti (opakovanie)

  Dňa 17.3.2018 SAL v spolupráci s Inštitútom detskej reči organizovali kurz Intervencia pri zajakavosti. Účastníčky vyjadrili vysokú spokojnosť s prednáškami Mgr. Lacikovej, PhD. a Mgr. Hrmovej Adamikovej, ktoré priniesli nový a komplexný pohľad na problematiku zajakavosti a intervencie pri nej v kontexte aktuálnej svetovej balbutológie. Prednášajúcim ďakujeme aj za praktické rady, informácie a skúsenosti, s ktorými sa s nami podelili.
 • Zmena v platení členského príspevku SAL

  Členské za rok 2018 bude opäť možné uhradiť len do 31.3.2018. Suma 25 € uhradená po tomto termíne sa bude pokladať za členské na nasledujúci kalendárny rok.
  Dôvodom tejto zmeny je nutnosť hlásiť počet členov tak na štatistický úrad SR ako aj do CPLOL. Navyše od roku 2017 náš vedecký časopis Logopaedica vychádza dvakrát ročne a členovia majú nárok dostávať tento časopis zadarmo. Pripisovanie členov počas celého roka nám spôsobuje problémy pri aktualizácii zoznamu na jeho zasielanie a tiež problémy pri posielaní elektronických newslettrov.

  Informácie k platbe členského príspevku: SK06 0900 0000 0000 1148 8478
  KS: 0308, VS: netreba uvádzať, platbu identifikovať "meno - členské"

  Ďakujeme za porozumenie, Vaše Vedenie SAL
 • 4. klinicko-logopedické sympózium

  Hlavná téma: Diagnostika a terapie poruch emocí a chování v kontextu klinické logopedie
  Miesto konferencie: Praha 2, Purkyňův ústav
 • Nordic Aphasia Conference in Turku

  Dear colleagues,

  Registration for the Nordic Aphasia Conference 2019 opens on 1 January 2019. The conference will be held in Turku, Finland on 13-15 June 2019. The overarching theme of the conference is Current Challenges in Aphasia Therapy, including especially the themes of multilingualism and technology.

  Abstract submission is open from 1 December 2018 to 1 January 2019. We strongly encourage both scientists and clinicians to submit abstracts on aphasia and related acquired neurogenic communication disorders to be presented either as oral or poster presentations in the conference. Please find the call for abstracts and instructions attached.

  We also would like to offer you an opportunity to come and exhibit your products or services at the conference as an exhibitor, or to sponsor the conference with advertisement. Please see further information in the attached exhibition invitation letter.

  Please visit the conference website for more information http://nac2019.fi and follow us on Facebook and Twitter for updates!

  Looking forward to meeting you in Turku, Finland next summer 2019!
  Conference Organizing Committee of NAC2019
       

  NAC2019 Exhibition invitation.pdf
  NAC2019 Call for abstracts and instructions for authors.pdf
 • Projekt Cost Action

  Prieskum určený pracovníčkam a pracovníkom, ktorí sa venujú deťom s narušeným vývinom reči – list účastníkom prieskumu
 • Voľné pracovné miesta (aktualizované )

  • Ambulancia klinickej logopédie v Bratislave (Logo-Care s.r.o.) hľadá logopéda na čiastočný úväzok, s možnosťou TPP
  • Logopéd, spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím BA
 • Nová webstránka MoCA testu

  Dávame do pozornosti novú webstránku MoCA testu k dispozícii aj so slovenskou verziou testu. Zároveň vás chceme informovať o pripravovanej elektronickej aplikácii testu s automatickým vyhodnotením a novým skóre pre pamäť
 • Kontinuálne štúdium v logopédii

  Univerzita Newcastle ponúka možnosť kontinuálneho štúdia v logopédii.