Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu
 • Prosba o vyplnenie dotaznika PASS - P

  Milé kolegyne a kolegovia, milí rodičia a vaše deti so zajakavosťou!
  Touto cestou Vás chceme poprosiť o pomoc pri zbieraní názorov rodičov (ktorí majú deti so zajakavosťou), čo je pomocou pre ich deti so zajakavosťou. Dotazníky PASS - P sú určené pre všetkých rodičov detí so zajakavosťou. Rovnako zbierame názory detí so zajakavosť na skutočnosť, čo im pomáha pri zvládaní zajakavosti a čo je pre ne podporou. Dotazník PASS CH je pre deti vo veku 7-17 rokov. Dotazníky vypracovali profesor st. Louis a dr. Mary Weidner a v medzinárodnom tíme s doc. K. Wesierskou by sme radi vypracovali nové usmernenie založené na dôkazoch. A týmto Vás chceme poprosiť o Vašu pomoc. Potrebné je vyplniť všetky otázky a odpovedať aj na otvorené otázky v závere dotazníka. Vyplnenie trvá len niekoľko minút.
  Prosíme preto o vyplnenie online dotazníka určeného pre rodičov, ktorí majú dieťa so zajakavosťou (ideálne obaja). Dotazník je pre rodičov detí v rôznom veku.
  Pripravili sme aj verziu dotazníka pre deti v elektronickej podobe. Dotazník vypĺňajú deti medzi 7. – 17 rokom života.
  Dotazníky v PDF/word formáte. Vyplnený dotazník v pdf verzii pošlete na pass.parent.sk@gmail.com.
  Ak si spomínate, vďaka Vašej pomoci sme už vypracovali medzinárodné usmernenie pre dospelých (viď príloha). Veríme, že sa nám podarí vytvoriť podobný plagátik aj za rodičov a tiež za deti, ktorý bude založený na dôkazoch.
  Ďakujeme Vám vopred za ochotu a spoluprácu. Každý jeden dotazník je pre nás cenný. Dotazníky posielajte prosím priebežne do 15.12.2019.
  Zbieranie dát podlieha zákonu o ochrane osobných údajov a GDPR.
  S vďakou za tím IDR, Hana Laciková
 • Kurz – Fonologické terapie

  Dňa 7. decembra sa bude konat kurz fonologických terapií.
 • Dávame do pozornosti nové publikácie

  Čo môžem robiť, ak sa moje dieťa zajakáva
  Peter Schneider, Anke Kohmäscherová
  Cena 16€
  Logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia
  Zuzana Oravkinová
  Cena 33€
 • Neurogénne poruchy komunikácie (XIII. Medzinárodné afaziologické sympózium)

  Dovoľujeme si Vás informovať, že konferenciu organizujeme tento rok opäť v Bratislave a bude prebiehať v historickom centre Bratislavy v dňoch 18.-19.10.2019
  Program
 • Dávame do pozornosti nové publikácie SAL

  Logopedická diagnostika afázie, alexie a agrafie
  Publikácia autorov Prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD., PhDr. Ingrid Wiedermann a PhDr. Marty Egryovej
  Cena 79€
  Logopedická terapia afázie, alexie a agrafie
  Publikácia autorov Prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD., doc. PaedDr. Jany Markovej PhD., PhDr. Ingrid Wiedermann a PhDr. Marty Egryovej
  Cena 39€
 • Právoplatne zvolené nové vedenie SAL

  Na základe hlasovanie členov Slovenskej asociácie logopédov bolo nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolené Vedenie SAL na funkčné obdobie 2019-2020
 • Novinky v logopédii

  Ako najlepšie podporiť dospelých ľudí so zajakavosťou?
  medzinárodne usmernenia založené na dôkazoch
 • Stanovisko Katedry logopédie PdF UK a odborných logopedických spoločností k používaniu alternatívnych metód v logopédii

  V posledných rokoch na Slovensku evidujeme rozšírenie diagnostických a terapeutických postupov používaných u detí a dospelých s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sú založené na vedecky neoverených alebo nedostatočne overených predpokladoch, teóriách a praktikách a ktoré sú v príkrom rozpore s vedeckou, odbornou podstatou a správnou praxou súčasnej logopédie. Preto tieto alternatívne postupy alebo prostriedky nemožno považovať za efektívne logopedické prostriedky či postupy lege artis. Z odborného hľadiska ich teda klientom a pacientom nemožno odporúčať alebo aplikovať tak, akoby to boli overené postupy alebo prostriedky na diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti či špecifických porúch učenia. Medzi takéto postupy patrí INPP, JIAS, Benaudira, bilaterálna integrácia, senzorická integrácia, One Brain, Arrowsmith, Nová mluva a iné.
  Za riziká spojené s prípadným použitím týchto postupov alebo prostriedkov, najmä za konzekvencie vyplývajúce zo zanedbania alebo oneskoreného poskytnutia potrebnej logopedickej starostlivosti nesú zodpovednosť osoby, ktoré tieto intervenčné postupy vykonávajú, propagujú alebo používajú. Zároveň osoby využívajúce neoverené diagnostické a terapeutické postupy podliehajú kontrolnému systému rezortu, v ktorom svoju činnosť vykonávajú, teda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátnej školskej inšpekcii. Osoby, ktoré poskytujú takéto služby mimo rezortu zdravotníctva, školstva a práce, sociálnych vecí a rodiny, stoja mimo garantovaného kontrolného systému a odbornosť, resp. odborná úroveň starostlivosti poskytovanej týmito osobami je otázna.
  Katedra logopédie PdF UK a odborné logopedické spoločnosti majú povinnosť zastávať a presadzovať vedecky overené a kriticky zhodnotené poznatky, ako aj profesionálne postoje vo vzťahu k alternatívnym metódam v logopédii. Tieto poznatky a postoje je potrebné implementovať (podobne ako v medicíne) aj do odborných aktivít pregraduálneho, špecializačného a kontinuálneho vzdelávania logopédov, ako aj do ich osobného profesijného rozvoja. Katedra logopédie a odborné logopedické spoločnosti majú zároveň nezastupiteľnú úlohu a povinnosť podieľať sa v rámci korektnej, odbornej spolupráce s pracovníkmi masovokomunikačných médií aj na pravdivom a zrozumiteľnom informovaní či vzdelávaní pacientov, ich blízkych, ako aj širokej verejnosti.
  Katedra logopédie, PdF UK v Bratislave
  Slovenská asociácia logopédov
  Únia klinických logopédov
  Komora školských logopédov
 • Kurz Kognitivní poruchy a demence

  Jménem prof. Rektorové jste srdečně zváni na Kurz Kognitivní poruchy a demence.
  Termín: 14.-15. 11. 2019; Místo konání: Univerzitní kino Scala
  Stále je možné se přihlásit
 • Projekt Cost Action

  Prieskum určený pracovníčkam a pracovníkom, ktorí sa venujú deťom s narušeným vývinom reči – list účastníkom prieskumu
 • Voľné pracovné miesta (aktualizované )

  • EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského (Nitra) hľadá logopéda pre našich klientov vrátane poskytovania včasnej intervencie
 • Kontinuálne štúdium v logopédii

  Univerzita Newcastle ponúka možnosť kontinuálneho štúdia v logopédii.